Documenttypen RGBZ en aanvullende documenttypen (bijv OLO)

11 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Documenttypen RGBZ en aanvullende documenttypen (bijv OLO)

Onze ambitie is om de documenttypen van de RGBZ te hanteren, maar hoe gaan we dan om met documenttypen die daar niet in voorkomen?

Nu we bezig zijn om alles in te richten voor de DIV rondom WABO zien we afwijkingen in de documenttypen zoals de RGBZ die kent en de documenttypen zoals het OLO (Omgevingsloket Online) die kent voor bijlagen van de aanvraag. Wij baseren ons hierbij op de beschrijving in de Leidraad WABO DIV.

OLO kent Foto, Tekening (met subtypen (?) Situatietekening, Geveltekening, Plattegrond, Kadastrale Kaart, Overzichtskaart, Doorsenedentekening, Rioleringstekening, Detailtekening, Ontwerptekening, Constructietekening), Berekening, Rapport en Overig.

Ook spreekt de leidraad van een Aanvraag (concept).

  • Als we bijvoorbeeld 'Tekening' als documenttype zien, hoort een foto daar dan ook niet bij?
  • OLO kent 'Overig'; zou RGBZ die ook moeten kennen?
  • Een Aanvraag (concept) is wel feitelijk iets anders dan een Aanvraag. Zou deze ook in RGBZ moeten voorkomen?

Ik stel dit nu nog als vraag, omdat ik benieuwd ben naar meningen van anderen. Daaruit zou een RFC kunnen komen.

Danielle Hag

Ook wij zitten te worstelen met de documenttypen zoals deze in de Leidraad vermeld staan per procesgroep (Informatie en Advies, Vergunningverlening en realisatie, Toezicht en Handhaving) , in de RGBZ en in de OLO.

Is de RGBZ een generieke lijst en de documenttypen genoemd vanaf pag 51 de gespecificeerd voor de WABO?
En waarom noemt de OLO ineens 'Beschikking', 'Bijlagen' etc documenttypen?

Anoniem

Joost, ik beantwoord jouw vragen in aparte posts.

In eerste instantie de opmerking die je maakt m.b.t foto. Binnen OLO wordt foto als apart documenttype onderkend. Binnen RGBZ is foto nog niet als apart documenttype onderkend en ik ben het ermee eens dat we binnen het RGBZ ook foto als apart documenttype moeten onderkennen.

Anoniem

OLO kent  'Overig' als apart documenttype.; zou RGBZ die ook moeten kennen?
Binnen RGBZ kennen we ook 'overig' als apart documenttype. Zie daarvoor de DTG-tabel in de excelspreadsheet RGBZ domeintabellen:

(https://www.surfgroepen.nl/sites/stuf/Shared%20Documents/Forms/bestanden...)

Anoniem

Binnen OLO kent men tekening als documenttype met als subtypen Situatietekening, Geveltekening, Plattegrond, Kadastrale Kaart, Overzichtskaart, Doorsenedentekening, Rioleringstekening, Detailtekening, Ontwerptekening, Constructietekening.

Binnen RGBZ hanteren we tekening als documenttype-omschrijving generiek. Maar het staat organisaties vrij om met behulp van documenttype-omschrijving subtyperingen te onderkennen zoals situatietekening e.d..

Kijkend naar de subtyperingen zoals overzichtskaart , kadastrale kaart en plattegrond stel ik voor om "kaart" als documenttype-omschrijving generiek op te nemen in de DTG-tabel.

Ellen Debats

Een Aanvraag (concept) is wel feitelijk iets anders dan een Aanvraag. Zou deze ook in RGBZ moeten voorkomen?

Een aanvraag (concept) zegt m.i. iets over de status van een aanvraag en niet over het type document. 
Binnen RGBZ is "aanvraag" als apart documenttype opgenomen.

Joost Wijnings

Ellen, dit dacht ik in eerste instantie ook. Tot ik enkele domein en DIV experts sprak. Blijkbaar is een Aanvraag (concept) feitelijk een ander document. Het is dus wat anders dan een Aanvraag met status concept...

Anoniem

Binnen het RGBZ is ervoor gekozen om het documenttype besluit te onderkennen omdat er ook andere besluiten dan beschikkingen zijn. OLO kan er voor kiezen om voor documenttype omschrijviing "beschikking" te kiezen en voor documenttype omschrijving generiek "besluit". In de documentatie zie ik nergens dat zij hier onderscheid in maken.

T.av.v documenttype bijlage is het Wabo-DIV boekje erg verwarrend. In parargraaf 4.4 onderkennen ze bijlage als documenttype en in paragraaf 6.1 wordt soort bijlage als documenttype onderkend. Volgens mij onderkennen ze niet apart het documenttype bijlage. Maar tekening, foto e.d. zijn documenttypes (blz 50) en deze worden gezien als bijlagen van een aanvraag. Binnen RGBZ onderkennen we geen bijlage als apart documenttype. Daar is gekozen voor een samengesteld document dat bestaat uit twee of meer enkelvoudige documenten. In de ene situatie is zo'n enkelvoudig document een bijlage en onderdeel van een samengesteld document en in een andere situatie kan hetzelfde document als zlefstandig document (dus geen bijlage van ...) bestaan.

Ook notitie is binnen het Wabo DIV-boekje onderkend als apart documenttype. Binnen het RGBZ is notitie niet als documenttype onderkend. Notitie is een aantekening bij een aanvraag of ander documenttype en moet m.i. niet als apart documenttype onderscheiden worden.

In de bijgevoegde attachement is een overzicht gegeven van de binnen het WABO-DIV boekje onderkende documenttypen en RGBZ. Te zien is dat bijlage en notitie de enige niet onderkende documenttypen zijn binnen RGBZ. Foto en Kaart worden toegevoegd aan de DTG-tabel. Zie hiervoor RFC's elders m.b.t. deze post.

Anoniem

Lijkt me een goed idee om 'kaart' als documenttype te onderscheiden maar dan wel 'kaart (geografisch)' om duidelijk te maken dat het niet om een ansichtkaart of een spelkaart gaat.

En wellicht is 'tekening' een iets te algemeen documenttype. Wikipedia onderscheidt technische tekeningen en kunstzinnige tekeningen. Bij de genoemde Wabo-voorbeelden gaat het om technische tekeningen en kaarten. De toevoeging 'technisch' maakt m.i. in één oogopslag duidelijk waar het om gaat en dus niet om een kindertekening.

Ik stel dan ook voor om het documenttype 'tekening' te vervangen door 'tekening (technisch)' en 'tekening (kunstzinnig)'. Mochten er toch nog andere tekeningen zijn dan kan als derde type 'tekening (overig)' overwogen worden.

Arjan Kloosterboer

Tsja, het maakt nogal uit hoe het geschreven staat. Als er staat 'Aanvraag (concept)' dan lees ik dat als het concept van een aanvraagdocument. Maar als er staat 'Conceptaanvraag' dan zou het wél 's een heel ander aanvraagdocument kunnen zijn. Hoe dan ook, ik denk dat we de tabel met generieke documentypen beperkt moeten houden dus zou het daarin bij 'Aanvraag' willen houden. Een conceptaanvraag is dan een subtype (documenttype in RGBZ) dat toegepast wordt in een bepaald(e) sector(model).

Anoniem

Ik sluit me aan bij Arjan. Ook voor wat betreft tekening neig er naar om de lijst beperkt te houden en alleen tekening als documenttype te onderkennen.