Voornamen onder object Cliënt

10 reacties / 0 nieuw
Frank Bink
Voornamen onder object Cliënt

Voor EBV is het verplicht dat de voornamen van het object Cliënt zijn opgenomen in het bericht.
In de GBA kunnen deze echter leeg zijn en zijn dus niet verplicht. Hierop zou EBV aangepast dienen te worden, zodat niet als workaround de waarde 'Onbekend' mee gegeven hoeft te worden.

Henri Korver

In dat geval moet ook het StUF-koppelvlak Jeugdzorg worden aangepast. Immers onderstaande regel dwingt af dat er bij (geboren) kinderen de voornamen ingevuld moeten zijn:

CORV-A3.4: De elementen voornamen, geslachtsnaam en geboortedatum zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk is aan “Client (kind)” (m.a.w. van een geboren kind moet de voor- en de geslachtsnaam en de geboortedatum ingevuld zijn.)

Trouwens hoe geef je de waarde "Onbekend" mee? Zo:

<BG:voornamen>Onbekend</BG:voornamen>

Of zo:

<BG:voornamen StUF:noValue="waardeOnbekend"/>

De eerste optie is een "dirty" work-around. De tweede optie voldoet niet aan het koppelvlak (niet conform aan regel CORV-A3.4) en zou moeten worden afgekeurd door de STP.

Frank Bink

Een terechte conclusie. Beschrijving koppelvlak dient dan ook aangepast te worden.
De waarde 'Onbekend' wordt op de dirty-manier meegegeven.

John Rooijakkers

Mogelijk moeten we nog een stap verder gaan.

- In het RSGB staat dat voornamen 0-1 keer voorkomen en het dus mogelijk is dat er geen voornamen zijn.

- Indien voornamen een kerngegevens zijn, moet noValue:geenWaarde opgenomen worden.

- Indien voornamen geen kerngegeven zijn, hoeft het element niet opgenomen te worden
   (noValue:waardeOnbekend is dan overigens wel toegestaan)

 

Robert Melskens

Dit wijzigingsverzoek heb ik opgevoerd in de issuelijst van KING als nummer 83.

Arjan Kloosterboer

We zouden ook als volgt kunnen redeneren: binnen het domein Jeugdzorg is van een jeugdige die als (potentiele) client bekend is, altijd de voornaam bekend. Als die voornaam niet bekend is in de GBA, dan wordt de voornaam opgevraagd en vastgelegd bij de eerste registratie van de jeugdige als client binnen het Jeudzorgdomein.

Het lijkt mij namelijk voor de hand liggend dat binnen het Jeugdzorgdomein elke client met voor- en achternaam bekend is.

John Rooijakkers

Arjan, ik begrijp je argumentatie niet: waarom geldt dat wel voor het Jeugdzorgdomein en niet voor de GBA? Volgens jou kunnen er dus personen ingeschreven worden in de GBA zonder voornamen maar die kunnen dan niet voorkomen in het Jeugdzorgdomein? Laten we het probleem goed aanpakken en het Jeugdzorgdomein GBA Compliant maken.

Arjan Kloosterboer

Het GBA-domein is het domein van de Basisregistratie Personen. Blijkbaar is het daarin niet verplicht om bij elke persoon een voornaam te registeren.

Elk ander domein moet zich, voor wat betreft persoonsgegevens, houden aan de BRP. Dat betekent dat de waarden van de gegevens van een persoon in dat domein niet afwijken van de waarden in de BRP. Maar, de voornaam heeft in de BRP voor sommige personen geen waarde. Als binnen een domein voor een dergelijk gegeven wel een waarde relevant is, dan is het toch niet verboden om die waarde te gebruiken? Er mag geen afwijkende waarde gehanteerd worden. In dit geval is niet sprake van een afwijkende waarde maar van een waarde daar waar de BRP (nog) geen waarde kent.

Het compliant zijn van een domeinregistratie aan de BRP betekent m.i. dat in die registratie geen gegevenswaarden gehanteerd worden die afwijken van gegevenswaarden in de BRP. Het betekent m.i. niet dat daar, waar in de BRP waarden onbekend of niet gevuld zijn, er geen waarden geregistreerd mogen worden.

Nogmaals, het lijkt mij voor de hand liggend dat het Jeugdzorgdomein zich inspant om zoveel mogelijk relevante gegevens te registreren van dat waar het om draait: de jeugdige. Als de voornaam van een jeugdige in de BRP niet bekend is, dan spant het Jeugdzorgdomein zich in om de jeugdige met zijn of haar voornaam aan te kunnen spreken.

Lidwien Meijers

Volgens mij gaat het er dat er personen die geen voornamen hebben, door het toepassen van het namenrecht. Deze personen hebben dan een namenreeks. Als dat zo is vastgelegd, kan het niet zo zijn dat in een ander domein iemand wel een voornaam krijgt. Dan wijk je af van de authentieke gegevens. Dus als in de BRP geen voornamen zijn dan zijn ze er ook niet.

Arjan Kloosterboer

Aha, "personen die geen voornamen hebben". Als dat de reden is dat er in de BRP geen voornaam geregistreerd is, ja, dan kunnen ze binnen een domein, zoals Jeugdzorg, ook geen voornaam hebben.

Ik dien een wijzigingsverzoek in bij CORV cq. JustID.