Patch op StUF-BAG-GBA voor compatibiliteit met BAG 2018

6 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Patch op StUF-BAG-GBA voor compatibiliteit met BAG 2018

Op 1 juli 2018 is de vernieuwde wetgeving voor de BAG ingegaan. Onder meer is een nieuwe versie van de BAG-catalogus (waarin IMBAG 2.0 is opgenomen) en van het koppelvlak met de landelijke voorziening BAG (StUF-LVBAG) uitgebracht. Zie voor meer informatie de websites van BZK en Kadaster. Een en ander heeft consequenties voor het koppelvlak StUF-BAG-GBA (en voor StUF-BG i.h.a., zie deze discussie). De wijzigingen als gevolg van BAG 2018 worden in het koppelvlak verwerkt door het ‘terugvertalen’ naar BAG 2009 en extraElementen (d.w.z. niet in een nieuwe versie). De consequenties zijn geanalyseerd en beschreven in het bijgevoegde document ‘Consequenties BAG 2018 voor StUF-koppelvlakken VNG Realisatie’. Deze worden voor StUF-BAG-GBA uitgewerkt naar specificaties van extraElementen en transformatieregels in een wijzigingsvoorstel op de koppelvlakbeschrijving. Dit volgt z.s.m.

Wij, VNG Realisatie, zijn voornemens de wijzigingen uit te brengen in een patch op StUF-BAG-GBA. Mochten hierover vragen of opmerkingen zijn dan zien we die graag hieronder, binnen 1,5 maand. Mocht dat tot discussie leiden over de aanpassingen dan zullen we de StUF-expertgroep vragen om een oordeel en besluitvorming.

Sid Brouwer

Het document beschrijft aanpassingen aan de StUF-BG 3.10 standaard. Hier wordt ook naar verwezen in tabel 2 bij de consequenties voor het BAG-GBA koppelvlak. 

Denk er hierbij aan dat er geen vastgestelde 3.10-versie van het BAG-GBA-koppelvlak is. De enige vastgestelde versie is gebaseerd op StUF-BG 02.04. Dat zou betekenen dat het genoemde extraElement ook voor die versie van BG moet worden benoemd. De vraag hierbij is natuurlijk nog wel in hoeverre er nog echt gebruik gemaakt wordt van het 02.04-koppelvlak BAG-GBA en GBA-systemen niet ook de standaard BAG-berichten (BAG berichtencatalogus) uit BG 03.10 ondersteunen.

Arjan Kloosterboer

Het document beschrijft inderdaad de aanpassingen v.w.b. StUF-BG 3.10. Naar analogie hiervan voeren we de van toepassing zijnde aanpassingen door in de in-gebruik zijnde versie van het BAG-GBA-koppelvlak, gebaseerd op StUF-BG 2.04. 

Je maakt me nieuwsgierig welke applicaties nog van (deze versie van) het BAG-GBA-koppelvlak gebruik maken. Ik zie de reacties hier graag verschijnen.

In het document is in tabel 2 een foutje geslopen. Abusievelijk worden enkele extraElementen daar nog aangeduid met bag2_... terwijl dat bag18_... moet zijn. Bijgaand het gecorrigeerde document. 

Bijlage

BAG2 - Consequenties StUF-koppelvlakken 20180803.pdf
Ton Timmermans

Enkele opmerkingen:

  • Ik verwacht dat het merendeel nog op Bg0204 zit omdat er nog geen koppelvlak voor Bg0310 is vastgesteld. Dit is in ieder geval vanuit PinkRoccade zo bij veel gemeenten geïmplementeerd tussen meerdere BAG leveranciers en GBA applicaties. 
  • Daarnaast ontloop je met het gebruik van extra elementen weliswaar de downwards comp. issues maar dat geeft geen garantie dat de ontvanger al in staat is om deze nieuwe elementen te ontvangen van een leverancier. Dit vereist dan een strakke regie op de implementatie bij alle gemeenten. Ik zie dan liever dat berichten uitvallen zodat 'spontane' leveringen gedetecteerd worden.
  • Ook valt me op dat nu het gebruik van extra elementen wordt ingezet waar VNG realisatie eerder aangaf dat deze eerder uitgefaseerd zouden worden.
  • Daarnaast is de beantwoording binnen 1.5 maand niet mogelijk vanwege beperkte capaciteit ivm vakanties.

 

Sid Brouwer

Aangezien het verwerken van de nieuwe (extra) elementen aanpassing vereist van de ontvangende partij, stellen wij voor om die partijen die de nieuwe elementen willen gebruiken over te laten stappen op StUF BG 03.10 voor de aansluiting op de BAG. Het BAG-koppelvlak hierbinnen geeft voldoende informatie voor een GBA-applicatie om de mutaties vanuit de BAG te kunnen gebruiken.

Daarmee is het niet nodig om de extraElementen ook voor StUF-BG 02.04 te definiëren en hoeft het bestaande BAG-GBA-koppelvlak niet te worden aangepast.

Henri Korver

Bijgaand (zie bijlage) de in post #1 beloofde uitwerking in de specificatie van het BAG-GBA koppelvlak voor het zorgdragen van compatibiliteit met BAG 2018.

Bijlage

BAG GBA Koppelvlak beschrijving.doc