Doorontwikkeling Documentcreatieservices

1 bericht / 0 nieuw
Michiel Verhoef
Doorontwikkeling Documentcreatieservices

Tijdens de afgelopen bijeenkomst op 22 maart 2017 is door de aanwezige werkgroepleden de wens uitgesproken om de Documentcreatieservices verder te ontwikkelen.

In de specificaties staan de volgende wensen voor volgende versies aangegeven in paragraaf 1.7. In vetgedrukt de wensen die door de aanwezige werkgroepleden als gewenst werden aangegeven:

 • Opnemen van zaaktypespecifieke gegevens conform voorstel aan StUF Expertgroep door Henri Korver – “Toevoegen van specifieke gegevens aan een zaakbericht” in de basisfunctionaliteit . Dit zal een standaard aanpak bieden voor het opnemen van wat in de huidige versie van de standaard vrije gegevens zijn;
 • Digitaal ondertekenen;
 • Ondersteuning van batch creatie (meerdere documenten in één job in plaats van meerdere jobs noodzakelijk om meerdere documenten te creëren, zoals in huidige specificatie het geval is);
 • Verplicht ondersteunen van historie voor bepaalde objecten, zoals DOCUMENTCREATIESUBJECTen;
 • Toevoegen van de mogelijkheid om de noodzakelijke metadata voor een sjabloon te downloaden;
 • Uitwisselen van sjablooninformatie en documentinhoud op basis van sjabloon-, document- en/of zaaktype, al dan niet met behulp van ZTC 2.0;
 • Het bijvoegen van ‘standaard documenten’ (bijvoorbeeld een routebeschrijving) als standaard bijlage bij een gecreëerd document van een bepaald type/soort.
 • Interactie op basis van bestandsuitwisseling (in plaats van alleen op basis van webservices);
 • Standaardiseren van vervolgacties (zoals bijvoorbeeld printen, digitaal ondertekenen, versturen naar de MijnOverheid Berichtenbox, etc.);
 • Het verwerken van een fout aan DCA-zijde die ‘asynchroon’ aangeboden wordt aan de DCV.

Daarnaast zijn de volgende wensen aangegeven:

 • Ondersteuning van autenticatie/authorisatie over systemen heen, bijvoorbeeld met OAuth
 • Opnieuw in bewerking nemen van een document
 • Aansluiten op de nieuwe informatiemodellen RSGB 3.0 en RGBZ 2.0. Dit om in de toekomst ook document uit systemen die op die informatie modellen gebaseerd zijn.
 • Als hoofdroute het opslaan van het gegenereerde document in een DMS. Dit zou betekenen dat optionele variant 1 “ Opslag door DCA in DMS via Zaak- Documentservices”  de hoofdroute zou gaan worden en alle gegenereerde document altijd in het DMS opgeslagen zouden worden. Deze wens sluit aan bij de rol die het DMS zou krijgen in nieuwe GEMMA2 architectuur.

Bovenstaande wensen zijn opgenomen in de KING Redmine omgeving.

De komende bijeenkomst op 28 juni van de werkgroep zal in het teken staan van de doorontwikkeling van de Documentcreatieservices, bovenstaande vetgedrukte onderwerpen staan dan op de agenda. Mocht u nog andere, aanvullende onderwerpen hebben, wilt u deze dan doorgeven?