Prefill van gezinsleden met geheimhouding

15 reacties / 0 nieuw
Hans Esmeijer
Prefill van gezinsleden met geheimhouding

Volgens de KING standaard voor adreswijziging mag iemand gezinsleden meeverhuizen als deze op hetzelfde adres staan ingeschreven. De prefill e-formulieren legt echter een restrictie bij gezinsleden waarvoor geheimhouding is ingesteld.

In de operatie GezinssituatieOpAdresAanvrager is de volgende bepaling opgenomen:

“Er mag geen sprake zijn van geheimhouding van gegevens.

Als de indicatieGeheim van een van de kinderen, ouders of de partner een andere waarde dan “0” heeft, mogen de gegevens van de betreffende persoon niet uitgewisseld worden en worden deze gegevens niet opgenomen in het antwoordbericht. Indien deze situatie zich voordoet, is het mogelijk om dit terug te koppelen aan het vragende systeem middels het element ‘Melding’.”

De NVVB geeft aan dat de geheimhouding met name is bedoeld voor pensioenfondsen en advocaten. Bij een minderjarig kind is de ouder de wettelijke vertegenwoordiger waarvoor de geheimhouding niet speelt. Strikt genomen is een partner wel een derde. Gemeenten gaan hier echter over het algemeen soepel mee om wanneer de partner op hetzelfde adres woont. Dit is ook de lijn die KING aanhoudt in de landelijke verhuisservice en de standaard voor adreswijziging.

De KING prefill e-formulieren bepaalt daarentegen dat gezinsleden met geheimhouding niet mogen worden getoond in de prefill. Het gevolg is dat ouders deze gezinsleden niet kunnen meeverhuizen terwijl dit volgens de KING verhuisservice wel mogelijk zou moeten zijn.

Voorstel: aanpassen van de prefill e-formulieren. Bij geheimhouding de minderjarige kinderen en partner wel tonen, mits deze op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Michiel Verhoef

Bedankt voor de melding. Hiervan is RFC 488404 aangemaakt.

In de beschrijving van de standaard is bij de service gezinssituatieOpAdresAanvrager al de eis gesteld dat partner en kinderen op hetzelfde adres ingeschreven moeten zijn (http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/a/a8/Specificatie_Prefill_E-formulierenservices_v1.0.2.pdf pagina 31).

Bovengenoemd voorstel schakelt dus defacto de geheimhouding uit. Aangezien ik nog andere redenen (anders dan pensioenfondsen en advocaten) voor geheimhouding kan verzinnen lijkt het me niet onverstandig eventuele gevolgen van een aanpassing goed te bekijken voordat andere toepassingen hier mogelijk last van kunnen gaan hebben.

 

Hans Esmeijer

Het belangrijkste knelpunt zit bij minderjarige kinderen. Deze mogen namelijk niet zichzelf verhuizen, dat moeten de ouders doen. Maar die kunnen dat nu niet als er geheimhouding voor die kinderen is ingesteld. De enige oplossing is dan dat een ouder naar het stadhuis komt om de verhuizing aan de balie door te geven. Dat is klantonvriendelijk en staat haaks op het uitgangspunt dat burgers hun zaken met de overheid digitaal moeten kunnen regelen.

Mijn voorstel is niet om geheimhouding in alle gevallen uit te schakelen, maar wel bij partners en bij wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige kinderen.

Michiel Verhoef

Daar heb je gelijk in maar de Prefill E-formulieren services kunnen nog voor andere zaken dan verhuizingen gebruikt worden.

Het geschetste probleem zit hem dus in de toepassing van de service gezinssituatieOpAdresAanvrager voor verhuizingen, niet in de service gezinssituatieOpAdresAanvrager per se. Vandaar dat ik zeg dat goed gekeken moet worden wat eventuele gevolgen van een dergelijke aanpassing zijn en of de oplossing voor het probleem met verhuizingen mogelijk anders opgelost moet worden.

Ik ben benieuwd wat anderen, gemeenten en leveranciers, hierover kunnen zeggen.

Roel de Bruin

Ik denk dat het hierboven door Hans geschetste probleem zich voordoet bij alle aanvragen van ouders waarbij hun (minderjarige) kinderen betrokken zijn. Daarom is dit geen specifiek probleem voor verhuizingen. En aangezien de prefill services specifiek bedoeld zijn voor de prefill van gegevens in e-formulieren lijkt het mij dat dit dus wel degelijk een probleem is van de service zelf en niet van de toepassing ervan.

Aangezien het hier gaat om gerelateerden die op het zelfde adres wonen, hoeven we niet bang te zijn dat we privacy gevoelige gegevens verstrekken die de betreffende burger niet al kent. Ik kan me goed voorstellen dat we voorzichtig zijn met het verstrekken van gegevens in de service  kinderenVanAanvrager, maar daar is in de service gezinssituatieOpAdresAanvrager volgens mij geen reden toe.

Michiel Verhoef

In het bericht komen inderdaad geen andere adresgegevens dan het adres van de aanvrager voor. Bovenstaande argumentatie dat er geen gegevens in het bericht staan die de betreffende burger niet al kent vind ik eigenlijk wel afdoende.

Bijgevoegd een voorstel van de standaard met de aanpassing. Graag reacties, wanneer dit probleem zo opgelost is en er geen onbedoelde andere gevolgen te verwachten zijn zal deze versie (1.0.3) vanaf 01-03-2017 de actuele versie zijn.

Bijlage

Specificatie Prefill E-formulierenservices v1.0.3.pdf
Hans Esmeijer

Volgens mij wordt het probleem met deze aanpassing opgelost. Dank!

Roel de Bruin

Aangezien op dit punt de service gezinssituatieOpAdresAanvrager wezenlijk afwijkt van de service kinderenVanAanvrager lijkt het mij verstandig expliciet op te nemen dat gezinsleden met geheimhouding hier wel worden geretourneerd.

Nog een klein puntje: bladzijde 3 is leeg.

 

Michiel Verhoef

Dank voor de suggestie, deze heb ik verwerkt in een nieuwe versie van de specificaties. De lege pagina 3 is hier ook in verdwenen.

Mochten er alsnog opmerkingen zijn dan hoor ik deze graag natuurlijk.

Bijlage

Specificatie Prefill E-formulierenservices v1.0.3.pdf
Ernst Jan Visser

Wat is nu de status van deze wijziging? Ik zie namelijk dat versie 1.0.3 nog niet definitief is gemaakt.

Daarnaast valt het me op dat in deze conceptversie de geheimhouding in zijn geheel genegeerd wordt. In het oorspronkelijke wijzigingsverzoek geld dit alleen voor minderjarige kinderen en de partner.

Michiel Verhoef

Voor de volledigheid is de wijziging ook nog voorgesteld aan de leden van de werkgroep. Wanneer deze geen bezwaar hebben zal deze versie per 01-05-2017 in gebruik genomen worden. Dit is later dan eerst gesteld werd.

@Ernst Jan: het gaat om het bericht gezinsSituatieOpAdresAanvrager. Dan kan er toch alleen maar sprake zijn van kinderen en partner? Eventuele andere personen die op dat adres ingeschreven staan horen niet bij het gezin en zullen niet in het antwoordbericht opgenomen worden. Tenminste, dat is wat ik verwacht.

 

Hans Esmeijer

Volgens mij gaat het over kinderen, partner en ouders. Bij partner hebben we het expliciet over een echtgenoot of geregistreerde partner. Als er geen huwelijk of geregistreerd partnerschap is dan geldt de partner niet als gezinslid.

De ouders hadden we nog niet benoemd in deze discussie. Dit is van belang bij meerderjarige thuiswonende kinderen, of ouders die bij de kinderen inwonen. Zoetermeer heeft altijd toegestaan dat meerderjarige kinderen mutaties voor de ouders kunnen doorgeven als die op hetzelfde adres wonen.

 

Michiel Verhoef

Dan lijkt mij dat de uitwerking van het wijzigingsverzoek de praktijk goed volgt en ook eventuele ouders die op hetzelfde adres ingeschreven staan getoond kunnen worden.

Het bij de service behorende bericht kan in ieder geval ook de ouders bevatten. NB. het is niet mogelijk vanuit een grootouder de kinderen en kleinkinderen te tonen wanneer deze een mutatie door zou willen geven. Het is eveneens niet mogelijk om vanuit een volwassen kleinkind een mutatie voor een inwonende grootouder door te geven.

Ernst Jan Visser

@Michiel; Ik benoem minderjarige kinderen, niet kinderen in het algemeen.

Volgens mij moet de geheimhouding alleen voor minderjarige kinderen gegeneerd worden. Voor volwassen (thuiswonende) kinderen moet deze toch gerespecteerd worden?

In de huidige concept specificatie wordt over kinderen in het algemeen gesproken en wordt het onderscheid niet gemaakt.

Michiel Verhoef

Het betreft hier nog steeds de situatie op het adres van de aanvrager, die is de aanvrager als het goed is bekend dus ik zie niet zo goed waarom die geheimhouding voor volwassen thuiswonende kinderen dan wel zou moeten gelden?