Openbare Consultatie open data standaard (ODS) voor Publicatie Wob-verzoeken (Open Wob)

3 reacties / 0 nieuw
Sander Bakker
Openbare Consultatie open data standaard (ODS) voor Publicatie Wob-verzoeken (Open Wob)

Iedereen kan een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) indienen bij Nederlandse bestuursorganen. Voor publicatie gaat het om documenten met daarin de verzoeken, besluiten en geopenbaarde bijlagen. Steeds meer overheden kiezen ervoor deze documenten actief beschikbaar te stellen via hun eigen website. De in behandeling zijnde Wet open overheid (die de Wob dient te vervangen) verplicht overheden Wob-documenten actief te publiceren.

Om toegankelijkheid, doorzoekbaarheid, vergelijkbaarheid en herbruikbaarheid te verbeteren heeft een kopgroep van overheden in het kader van het Actieplan Open Overheid een standaard ontwikkeld om Wob-documenten op een uniforme wijze te publiceren. Onder leiding van de provincie Noord-Holland, VNG Realisatie en Open State Foundation is in deze fase met een werkgroep van diverse overheden een interbestuurlijke semantische standaard gemaakt ten behoeve van publicatie van Wob-documenten. In een volgende fase worden mogelijk een berichtenstandaard ontwikkeld en onderzocht en hoe de inhoud zich verhoudt tot het TMLO.

Wij nodigen eenieder uit om van 18-06-2019 tot 14-07-2019 een reactie te geven op deze concept-standaard in een openbare consultatie. Het gaat om een interbestuurlijke standaard en de reacties hoeven zich daarom niet alleen te beperken tot gemeenten.

U kunt reactie geven door te reageren in deze discussie. Na de sluiting van de termijn zal een definitieve standaard gemaakt worden en vastgesteld worden als verbindende standaard.

Korte uitleg over de standaard:

Met een werkgroep van diverse gemeenten, provincies, VNG, Open State Foundation, KOOP en de Nationale Politie is deze concept-standaard in diverse iteraties tot stand gekomen. De standaard is gebaseerd op de Open Data Standaarden (ODS) standaarden van VNG Realisatie die eerder voor onder andere stembureaus, gemeentelijke monumenten en invalidenparkeerplaatsen gemaakt zijn.

Er zijn vier tabbladen in bijgevoegde Excel bestand te vinden:

 1. Toelichting, bevat een algemene toelichting op hoe de standaard en de tabbladen te lezen zijn
 2. Dossiermetadata, bevat de attributen die specifiek zijn voor Wob-Documenten, zoals titel, datum, thema en links naar de bijlagen. Dit is het meest relevante tabblad om te bekijken. Verder is hier aangegeven welke onderdelen we verplicht stellen, welke optioneel zijn en hoe de schrijfwijze is. Missen er velden, zijn velden verplicht die optioneel moeten zijn of mist er iets in de omschrijving, laat het ons dan weten.
 3. Dit bevat de algemene metadaset voor publicatie van Wob-documenten volgens de DCAT standaard voor publicatie op platformen als data.overheid.nl. Hierin zijn onderwerpen opgenomen zoals datum publicatie dataset en thema van de dataset als geheel. Deze lijst bevat hiermee de metadata over de dataset open Wob
 4. Een tabblad met een TOP thema-lijst 

Vragen?

Heeft u vragen over het project dan kunt u contact opnemen met Patricia Gutterswijk via gutterswijkp@noord-holland.nl. Als u vragen heeft over deze standaard neem dan contact op met Sander Bakker via sander.bakker@vng.nl

Sander Bakker

Bijgevoegd het PvA behorend bij het traject

Bijlage

Plan van Aanpak Open Wob.docx
Willem ter Berg

Interessant initiatief! Zie hieronder enkele aandachtspunten:

Feedback mbt 'CONSULTATIE Open Wob ODS 0.47.xlsx'

Algemene feedback:

 • Uit het Excel bestand wordt niet duidelijk wat de cardinaliteiten van de attributen zijn. Er wordt wel aangegeven welke velden verplicht zijn, maar niet welke velden meerdere waarden mogen bevatten (enkele uitzonderingen daargelaten).
 • Er wordt veel verwezen naar de GRS. Deze is, voor zover ik weet, nog niet productieklaar. Gezien de geschetste tijdlijn in het Plan van Aanpak, hoe verstandig is het om te leunen op het GRS? Is het niet een optie om voor nu te leunen op bestaande en breed gedragen standaarden, zoals het OWMS 4.0 en dergelijke en in een later stadium over te stappen op de nieuwe GRS?
 • Het lijkt mij dat interne metadata niet in dit schema opgenomen zouden moeten worden. Attributen als 'intern volgnummer' en 'Aanvullend thema' zijn van waarde voor een individuele overheidsorganisatie. Voor de uitwisseling van metadata omtrent WOB verzoeken lijkt mij dat alleen publieke attributen gedeeld moeten worden. Door deze velden bewust niet op te nemen in de standaard kan elke organisatie haar eigen extra velden opnemen in de interne registratie zonder daarbij rekening te hoeven houden met de publieke standaard.
 • Er wordt verwezen naar de DCAT standaard van data.overheid.nl; wordt hier gewezen op de DCAT standaard van data.overheid.nl die sinds december in productie is genomen? Zie ook: https://dcat-ap-donl.readthedocs.io

Tabblad ‘dossiermetadata’:

 • Thema/Subthema: De URI's uit de TOP lijst bevatten zelf al de thema hiërarchie, het lijkt me onnodig om dit veld in twee velden op te splitsen. Immers, in de definitie van het thema 'Criminaliteit' staat al dat het thema 'Openbare order en veiligheid' het hoofdthema is.

  Met een enkel thema attribuut, zonder subthema attribuut, kan dezelfde informatie opgegeven worden.
 • Eigenaar/Uitgever: Het is niet ondenkbaar dat wanneer gemeenten aan de slag gaan met dit voorstel dat een grote gemeente A de faciliteiten gaat leveren zodat kleine buurgemeente B ook mee kan doen. In deze situatie kan gemeente A als 'uitgever' gezien worden van de WOB verzoeken van gemeente B. Het huidige voorstel maakt het niet mogelijk om deze relatie vast te leggen.

  Een extra optioneel attribuuut 'uitgever' met hetzelfde format als het attribuut 'Behandelend bestuursorgaan' zou dit wel mogelijk maken. Wanneer attribuut 'uitgever' niet gevuld is betekent het dat de waarde van Behandelend bestuursorgaan zelf als uitgever van het WOB verzoek dient. Wanneer Uitgever wel gevuld is, is de uitgever van de metadata van het WOB verzoek de waarde zoals die staat opgegeven in het Uitgever attribuut.
 • Omschrijving: De omschrijving van het omschrijving attribuut suggereert dat een metadata record meerdere WOB verzoeken kan beschrijven. Voor zover ik het kan zien bieden alle andere attributen deze mogelijkheid niet. Ik zou adviseren om ten allen tijde de metadata records maar een een WOB verzoek te koppelen en dus de omschrijving van het omschrijving attribuut bij te werken.
 • Datum notatie: Ik zou voorstellen om bij alle temporale velden de ISO 8601 standaard te hanteren, dit is een internationaal bekende en breed gedragen standaard. Deze standaard biedt de mogelijkheid tot de notatie die als voorbeeld genoemd staat, maar stelt iedereen ook instaat om een specifiekere datum op te geven met optioneel een tijdsnotatie.
 • Ja/Nee: Maak dit alstublieft niet format 'text' maar een echte boolean.
 • Het attribuut ‘Titel voor URL naar informatieverzoek’ zou of achterwege gelaten moeten worden, of alle andere URL attributen moeten eenzelfde veld krijgen voor de weergave van de URLs.

Tabblad 'datasetmetadata DCAT':

 • Standaard: Deze attributen zijn niet compatible met de DCAT standaard die data.overheid.nl hanteert; er wordt wel geopperd op de koppeling met data.overheid.nl te realiseren. Is er al nagedacht over hoe deze standaard gemapped moet worden naar DCAT van data.overheid.nl?
 • Een aantal van de attributen zijn exclusief voor gemeenten interessant. Is dit een standaard voor overheidsorganisaties of alleen voor gemeenten? ‘Gemeente’, ‘CBS gemeentecode’?
 • Zie: https://www.w3.org/TR/vcard-rdf/ om bestaande standaarden toe te passen om contactgegevens op te nemen.
 • Zie: http://dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/2012-06-14/?... om bestaande standaarden te gebruiken voor het opgeven van update frequenties.
 • Toegepaste standaarden: Gaat dit over de metadata of over de daadwerkelijke gekoppelde documenten?
 • Status: Zou een vocabulary als http://waardelijsten.dcat-ap-donl.nl/overheid_dataset_status.json niet beter omschrijven wat de status is van een dataset. ADMS:Status lijkt mij te generiek voor metadata records over WOB verzoeken.
 • DCAT heeft in haar klassenmodel de klasse Distributie. Dit zijn de records die de daadwerkelijke documenten zouden beschrijven in de context van een WOB verzoek metdatarecord. In de Distributie wordt dus ook het bestandsformaat opgenomen. Hiermee is het attribuut 'beschikbare formaten' overbodig. Deze informatie is immers al beschikbaar door naar de distributies te kijken van de dataset.

---

Ik ben namens Textinfo B.V. actief geweest bij de ontwikkeling van de DCAT standaard voor data.overheid.nl. Mochten jullie ondersteuning nodig hebben voor de koppeling van deze standaard met DCAT-AP-DONL (DCAT Application Profile for Data.Overheid.NL), dan kan ik daar zeker een bijdrage voor leveren (w.terberg@textinfo.nl).