Adressen van Zaakobjecten zijnde Subjecten in RGBZ versie 2

2 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Adressen van Zaakobjecten zijnde Subjecten in RGBZ versie 2

Het informatiemodel van versie 2 van het RGBZ (de nieuwe versie) is weliswaar eind 2015 vastgesteld maar zou nog aangepast worden op eventuele wijzigingen in versie 3 van het RSGB (ook de nieuwe versie). Daarbij lopen we onder andere aan tegen de adressen van Natuurlijke personen, Niet-natuurlijke personen en Vestigingen in het RSGB en wat daarmee te doen in het RGBZ, op twee plekken: bij Betrokkene (bij een zaak) en bij Object (waarop een zaak betrekking heeft).

Het RSGB kent diverse adressen van subjecten: verblijfs- of bezoek- of locatie-adres, correspondentieadres binnenland, postadres binnenland, verblijf- of bezoekadres buitenland en correspondentieadres buitenland. Nemen we die allemaal op in het RGBZ bij een Object (zijnde een Natuurlijk persoon, Niet-natuurlijk persoon of Vestiging)? De vraag is of daar een behoefte tegenover staat.  Het doel van het objecttype Object is om het object te (kunnen) duiden waarop de zaak betrekking heeft. Niet meer dan dat. Eventuele informatie over dat object is te vinden in het informatiemodel dat bedoeld is voor het domein waartoe het object behoort (zoals het RSGB voor genoemde objecttypen). Voor het duiden kan de identificatie volstaan (bijvoorbeeld BSN of RSIN). Evenwel, niet altijd zal deze direct bekend zijn binnen de context van het zaakgericht werken. En alleen een identificatie verschaft voor een gebruiker veelal onvoldoende informatie om te weten welk object het behelst. Daarvoor is meer nodig, zoals naam, adres en geboortedatum van een persoon. Vandaar dat ook dergelijke gegevens deel uit maken van de specialisaties ('subtypen') van het objecttype Object in het RGBZ.
Maar, welk adres? Het RSGB kent er vele.

Het lijkt mij dat, bij een object zijnde een persoon bij een zaak, volstaan kan worden met het adres waar de persoon 'verblijft' (verblijfs- of bezoek- of locatie-adres). Een correspondentieadres en een postadres duiden de persoon onvoldoende, zijn aan verandering onderhevig en vooral bedoeld om met de persoon te communiceren. Bij een object bij een zaak is van het laatste geen sprake, daarvoor hebben we de Betrokkene. Ik neig er dan ook toe om bij een Object zijnde een Persoon bij een Zaak in RGBZ v2 alleen het verblijfs- cq. bezoek- cq. locatie-adres te modelleren.
Is dit een juiste zienswijze?

Ernst Jan Visser

Mij lijkt het beschikken over een verblijfsadres voldoende. Voor eventuele correspondentie moet toch het GBA/KvK bevraagd worden om het actuele/correcte adres. Hiervoor is het identificerende gegeven van de gekoppelde entiteit voldoende.