referentienummer & zender vs tijdstipBericht & zender

7 reacties / 0 nieuw
Rijk van Haaften
referentienummer & zender vs tijdstipBericht & zender

Paragraaf 4.3.1 beschrijft

Berichten die onafhankelijk van elkaar zijn aangemaakt door verschillende systemen kunnen toevallig hetzelfde referentienummer hebben, omdat StUF geen voorschriften geeft voor de opbouw van het referentienummer.

Paragraaf 4.3.2 beschrijft

Berichten afkomstig uit verschillende systemen kunnen uiteraard toevallig hetzelfde tijdstipBericht hebben.

Het lijkt logisch dat de term verschillende systemen in beide paragrafen dezelfde definitie heeft, maar dat is niet het geval.

In paragraaf 4.3.1 wordt gesteld dat StUF eist dat

de combinatie van referentienummer en zender (verzendende organisatie, applicatie, administratie en gebruiker) uniek is

De volgende paragraaf (4.3.2) stelt dat verwerking van berichten in de juiste volgorde kan worden gerealiseerd door

de berichten te sorteren op de combinatie van tijdstipBericht en zender (d.w.z. verzendende organisatie, applicatie, en administratie)

Waarom is de gebruiker wel opgenomen in geval van de combinatie referentienummer en zender maar weggelaten bij de combinatie tijdstipBericht en zender?

Uitgaande van de definitie van 4.3.2 gaat het om meerdere gebruikers binnen hetzelfde systeem (organisatie, applicatie en administratie). Kan de gebruiker ook bij de combinatie referentienummer en zender worden weggelaten uit de eis dat de combinatie uniek moet zijn?

Zijn er in dit opzicht verschillen tussen 3.01 (in gebruik) en 3.02 (in ontwikkeling)?

Henri Korver

Dank voor de observatie. In paragraaf 4.3.2 zijn we naast organisatie, applicatie en administratie vergeten de gebruiker te noemen. Het gaat erom dat de combinatie organisatie, applicatie, administratie en gebruiker uniek is. Als er geen of maar 1 gebruiker is dan speelt dit element geen rol in het uniek zijn van de combinatie.

Rijk van Haaften

Ik ben me ervan bewust dat de gebruiker optioneel is, en dat er alleen wat onduidelijkheid is als er 2 of meer gebruikers zijn. Bij het ontwerpen van software op basis van de standaard heb ik echter wel een duidelijke definitie nodig.

In paragraaf 4.2 wordt een hiërarchie gedefinieerd:

  • Organisatie
    • Systeem = Applicatie + Administratie
      • Gebruiker

In de tekst van paragraaf 4.3 wordt 5 keer naar de term systeem verwezen. Volgens paragraaf 4.2 is de gebruiker nadrukkelijk geen onderdeel van wat met de term systeem wordt bedoeld, als ik de tekst goed lees:

StUF-berichten worden uitgewisseld tussen geautomatiseerde systemen. Zo’n geautomatiseerd systeem wordt beheerd door een organisatie. Het hoogste niveau in de adrestype is daarom de organisatie. ... Omdat een systeem een applicatie is die een eigen gegevensverzameling beheert, is er in StUF voor gekozen om een systeem te identificeren met behulp van twee stuurgegevens: de applicatie en de administratie.

In de 2e paragraaf onder 4.3.1 spreekt de eerste zin van systeem, de tweede zin van zender en de derde zin weer over systeem. Het lijkt me daarom meer consistent met de tekst om de gebruiker weg te laten uit deze zin:

StUF eist wel dat de combinatie van referentienummer en zender (verzendende organisatie, applicatie, administratie en gebruiker) uniek is.

Als we conform je suggestie gebruiker toevoegen in 4.3.2 klopt de tekst van die paragraaf niet meer:

Een systeem dat bijvoorbeeld dagelijks één bericht verzendt, zou ervoor kunnen kiezen om het tijdstip te coderen als de datum (EEJJMMDD). StUF stelt wel als randvoorwaarde dat het tijdstipBericht van een bericht groter is dan het tijdstipBericht van alle eerder door een systeem aangemaakte berichten.

Nemen we de gebruiker op in de voorwaarde kan komen we terecht in het scenario dat elke gebruiker van een systeem in dit voorbeeld 1 bericht per dag kan sturen. Het systeem kan dan nog steeds zoveel berichten sturen als er gebruikers zijn.

Mijn voorstel is dus om gebruiker juist weg te laten uit de voorwaarden. In paragraaf 4.3.2 is dat al het geval en het lijkt me het meest in lijn met de tekst (zowel 4.2 als 4.3) om de gebruiker bij Identificatie van berichten (4.3.1) ook buiten beschouwing te laten. De structuur van de stuurgegevens of het zender-/ontvanger-element hoeft daarvoor verder niet te veranderen.

De gebruiker blijft dan een optioneel gegeven dat geen rol speelt in identificatie van berichten en evenmin in de volgorde waarin de berichten worden verwerkt. De gebruiker kan als dat gewenst is bijvoorbeeld wel een rol kan spelen in autorisatie.

Het weglaten van de gebruiker uit de eisen voor Identificatie van berichten past ook bij Tabel 4.1 en Tabel 8.1 waarin het trio "organisatie, applicatie en administratie" wordt benoemd bij foutsituaties. Tabel 8.1 noemt de gebruiker ook een keer expliciet, maar alleen in verband met autorisatie.

Maarten van den...

Je hebt helemaal gelijk met je analyse. In paragraaf 4.3.1 moet de gebruiker verwijderd worden in de door jou geciteerde zin.

Robert Melskens

Dit onderhoudsverzoek is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0491.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Robert Melskens

Hierbij het voorstel voor de oplossing van onderhoudsverzoek ONV0491 (zowel met als zonder renvooi) zoals dat besproken zal worden in de StUF Expertgroep van 15 november 2017.

Bijlage

stuf0301 ONV0491 en ONV0497.zip
Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 15 november is de uitwerking goedgekeurd. Het onderhoudsverzoek is omgezet naar een erratum (ERR0491).