BAG-GBA-koppeling o.b.v. StUF-BG 02.04

2 reacties / 0 nieuw
Anoniem
BAG-GBA-koppeling o.b.v. StUF-BG 02.04

Op initiatief van Vrom-BAG en BPR is een werkgroep (van vooral leveranciers) aan de slag gegaan om uit te zoeken hoe de aansluiting van de gemeentelijke GBA-applicatie op de BAG kan worden ingericht en onderhouden. Dit naar aanleiding van de beoogde publicatie van GBA LO 3.7 waarin de relatie van de GBA naar de BAG gelegd wordt.
Voor de korte termijn lijkt het het meest voor de hand liggend dat de gemeentelijke BAG-applicatie via StUF-BG 02.04 mutaties aanlevert aan de GBA-applicatie. En dat die GBA-applicatie eveneens in StUF-BG 02.04 mutaties op persoonsgegevens, waaronder het adres, aan anderen levert. Dit vereist nadere afspraken over de niet in StUF-BG 02.04 voorkomende BAG-attributen.
Bijgaande notitie geeft hiertoe een aanzet.
Het lijkt mij wenselijk dat de eerder genoemde werkgroep tips en kaders worden meegegeven vanuit een generieke StUF-BG-insteek (mapping StUF-BG 03.10 naar 02.04 en vice versa) om afwijkende deeloplossingen te voorkomen. Voorziet bijgaande notitie in die behoefte of is meer sturing en/of afstemming nodig?

John Rooijakkers

Beste Ajan,

Hierbij mijn reactie op je verzoek om "vanuit een generieke StUF-BG insteek de genoemde werkgroep tips en kaders mee te geven". Mijn reactie zal ik tevens afstemmen met mijn collega die in deze werkgroep zitting heeft. Hij zal mijn reacties aanvullen vanuit zijn GBA perspectief.

Laat ik vooropstellen dat ik zeer blij ben met het genomen initiatief. Er zijn toch echter enkele zaken die mij niet helder zijn en waarvan ik me afvraag of die voldoende belicht zijn. Onderstaand zal ik allereerst enkele opmerkingen maken over het memo zelf en vervolgens enkele vragen formuleren die bij mij opkomen indien ik me een voorstelling probeer te maken van de voorgestelde oplossingen.

Beschikbaarheid

Je stelt in je memo terecht dat “betwijfeld mag worden of leveranciers van bedoelde applicaties voor 1-11-2009 in staat zijn om berichtenuitwisseling op basis van StUF-BG 03.10 in deze applicaties op te nemen”. Het is daarnaast nog meer de vraag wanneer alle gemeenten deze aangepaste applicaties operationeel in gebruik genomen hebben. Hierbij moet niet vergeten worden dat gemeenten de komende jaren geconfronteerd worden met zowel applicaties die gebaseerd zijn op het GFO basisgegevens uit 1998 (bg0204) als applicaties die gebaseerd zijn op het RSGB (bg0310) en daardoor met complexe transformaties tussen formaten. Ik heb over dit onderwerp onlangs op de VNG belastingconferentie een presentatie gegeven die ik als bijlage bij deze reactie zal opnemen.

Woonplaats en Openbare ruimte

In je memo stel je verder dat “de entiteiten Woonplaats en Openbare ruimte in StUF-BG 02.04 ontbreken”. Dit moet enigszins genuanceerd worden omdat in de laatste versie van bg0204 (patch 07) de tabellen Straat (R02) en Woonplaats (R03) inmiddels opgenomen zijn. Hierdoor is het mogelijk en mijn inziens ook wenselijk dat de gegevens over deze entiteiten middels bg0204 eenduidig worden uitgewisseld.

Modelleren Adres en uitwisselen adresgegevens

Ik lees dat in de GBA een aantal gegevens in groep 11 (Adres) worden opgenomen. In het LO GBA 3.7 wordt gesteld dat deze elementen in de categorieën 08/58 en 21/71 zijn opgenomen maar niet gelden voor categorie 23 (Adreslijst). Indien de adreslijst niet wordt aangepast, dan is het de vraag op welke wijze de GBA kan beschikken over de authentieke adressen waarop een persoon gevestigd kan worden en dan met name over de identificatiecodes van de verblijfplaats en de nummeraanduiding die hierbij behoren.

Daarnaast wijkt de wijze waarop de GBA gegevens gebruikt (adressen met daarbij de verwijzing naar de verblijfplaats) af van de wijze waarop de BAG deze gegevens registreert en verstrekt (verblijfsobjecten met daarbij de relaties met de nummeraanduidingen). Dit roept vragen op over de wijze waarop deze gegevens tussen beide partijen uitgewisseld gaan worden. De BAG zal namelijk informatie verstrekken over verblijfsobjecten met hun (hoofd en neven) nummeraanduidingen terwijl de GBA geïnteresseerd is om informatie te ontvangen over nummeraanduidingen met daarbij de identificatie van de verblijfplaats. Het is mij niet duidelijk met behulp van welke berichten de GBA en de BAG informatie gaan uitwisselen. Wordt hier gebruik gemaakt van 1) vraag- en antwoordberichten over het verblijfsobject met daarin de relatie met de nummeraanduidingen, 2) kennisgevingberichten over het verblijfsobject met daarin de relatie met de nummeraanduidingen, 3) vraag- en antwoordberichten over de nummer aanduiding met daarin de relatie met de verblijfplaats of 4) kennisgevingberichten over de nummer aanduiding met daarin de relatie met de verblijfplaats ?

De uiteindelijke keuze zal in meer of mindere mate gevolgen hebben voor het StUF sectormodel BG 02.04. Daarnaast kan dit verregaande consequenties hebben voor de genoemde databrokers die door het grootste deel van de gemeente gebruikt worden om binnengemeentelijk gegevens uit te wisselen tussen applicaties.

Splitsen en samenvoegen

Indien een verblijfsobject met twee adressen gesplitst wordt in twee verblijfsobjecten met ieder één adres (waarbij de adressen inhoudelijk niet wijzigen) dan heeft dit momenteel geen wijziging van de groep Adres tot gevolg. In de voorgestelde situatie zal dit wel het geval zijn. Het is mij niet duidelijk op welke wijze een splitsing of samenvoeging leidt tot een eenduidige informatieverstrekking richting de GBA en vervolgens tot de benodigde GBA actualiseringen.

Gemeentelijke herindelingen

Een regelmatig terugkerend fenomeen zijn de gemeentelijke herindelingen. Er moeten duidelijke richtlijnen komen hoe de basisregistraties GBA en BAG in een dergelijke situatie in samenhang met elkaar ontvlochten en vervolgens ingevlochten moeten worden. Dit aspect wordt momenteel in het geheel niet benoemd, maar dat zal wel moeten gebeuren.

Financiering

Tenslotte ben ik erg benieuwd hoe de noodzakelijke wijzigingen gefinancierd gaan worden. Binnen de GBA is het gebruikelijk om de initiator van een wijzigingsvoorstel ook verantwoordelijk te stellen voor de kosten van de realisatie hiervan. En omdat in deze situatie niet alleen de GBA applicaties aangepast moeten worden, maar (waarschijnlijk) ook de BAG applicaties en de databrokers is het voor zowel gemeenten als leveranciers belangrijk om hierover duidelijkheid te verkrijgen.

Tot zover mijn (eerste) reactie. 

Met vriendelijke groet,

John Rooijakkers