Aanduiding huisnummer

6 reacties / 0 nieuw
Hein van Schijndel
Aanduiding huisnummer

Net StUF-BG 03.10 is het niet mogelijk om bij een AOA een huisnummeraanduiding mee te sturen. Dit is ook niet conform de BAG.

Maar in een burgerzaken systeem is het nog wel mogelijk om een aanduiding op te nemen. Hoe sturen we deze informatie in een StUF-BG 03.10 bericht? Of verbieden we in een burgerzakensysteem de opname van een aanduiding?

En hoe om te gaan met historische adressen? Deze hebben kunnen nog wel een aanduiding bevatten.

Iemand een idee?

Han Welmer

BG 03.10 is gebaseerd op het RSGB.

Het RSGB ondersteunt drie soorten adressen:

  • locatieadres = NUM, maw een (al dan niet authentiek) adres uit de BAG
  • officieel adres = OAO, lijkt op een BAG adres maar is niet formeel vastgelegd
  • straatadres = OPR, verwijzing naar een openbare ruimte waaraan zich geen verblijfsobjecten, standplaatsen of ligplaatsen bevinden.

Zie voor nadere details het RSGB.

Geen van deze adressen kent een huisnummeraanduiding.

Wel kunnen bepaalde objecten of relaties die een adres hebben gebruik maken van een locatieomschrijving. Dat is dan een attribuut van de relatie of het object dat verwijst naar het adres. Zie voor nadere details het RSGB.

Ik kan me verschillende dingen voorstellen bij een "historisch adres". Wat je bedoelt is mij niet duidelijk. Maar in het RSGB moeten alle adressen gemodelleerd worden op één van de hierboven beschreven wijzen.

Frans Hendriks

Met een historisch adres wordt bedoeld een adres waar een persoon voorheen gewoond heeft. De aanduiding huisnummer ontbreekt daarnaast ook bij zowel het verblijfs- als het correspondentieadres. In de GBA-wet en het Logisch ontwerp GBA wordt immers nog niet uitgesloten dat een aanduiding huisnummer gebruikt wordt, al wordt dit wel ontmoedigd. Een vertaling naar de toevoeging is niet wenselijk, omdat terugvertaling niet meer sluitend mogelijk is.

Ik wil de expertgroep verzoeken dit op het eerstvolgende overleg te behandelen en, naast de entiteit AOA, hiervoor bij de entiteit NPS ook 2 extra elementen (voor het verblijfs- en hetcorrespondentieadres) te definieren.

Arjan Kloosterboer

Het verplicht gebruik van de BAG geldt sinds 1 juli jl. Daarmee is het gebruik van de adresaanduiding (by, to e.d.) voor bestaande en nieuwe adressen ten einde. Blijft over het gebruik van de adresaanduiding in historische adressen. Het lijkt mij onverstandig om hiervoor de adresaanduiding alsnog als extra attribuut te gaan opnemen. Dat zou inhouden dat we ten eeuwige dage alle historische ballast met ons mee zouden moeten slepen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Het lijkt mij dat een mapping afgesproken moet worden voor dergelijke adressen. Bijvoorbeeeld mappen naar de toevoeging of naar een woonadreslocatie (locatiebeschrijving en woonplaats). Hoe zit dit in de mapping van BG 02.04 naar BG 03.10 (kan ik op de site niet vinden)?

John Rooijakkers

Het issue met historische waarden die niet aan de actuele specificatie binnen het informatiemodel voldoen, geldt veel breder dan alleen de verschillen tussen de huidige GBA en het RSGB. Eerder hebben we in de expertgroep al eens gesproken over dit issue maar dat heeft niet tot een oplossing / besluit geleid. Ik voel wel wat voor de suggestie van Arjan om alle voormalige waarden te vertalen (via een standaard mapping) naar waarden die toegestaan zijn binnen de actuele versie van het model (RSGB / RGBZ). Laten we dit in ieder geval StUF breed oppakken !

PS: De mapping documenten zijn opgenomen bij de schema's: de mapping tussen StUF 02.04 en StUF 03.01 bij StUF0301 en de mapping tussen StUF BG 02.04 en StUF BG 03.10 bij het sectormodel bg0310.

Han Welmer

Even voor de goede orde: de door John genoemde mappings zeggen:

van bg0204 naar bg0310:

huisnummertoevoeging -> huisnummertoevoeging
aanduidingBijHuisnummer -> huisnummertoevoeging
opmerking: Slechts een van beide mag gevuld zijn in bg0204

van bg0310 naar bg0204:

huisnummertoevoeging -> huisnummertoevoeging

Volgens mij is dat afdoende. Gevolg is wel dat een adres dat in BG0204 eerst een aanduiging BY of TO had en dus een lege waarde voor het element toevoeging, na een mutatiebericht vanuit de BAG ineens een toevoeging BY of TO heeft en een lege waarde voor aanduiding. Maar ik kan niet beoordelen of dat een probleem is of niet en zo ja wat er dan aan gedaan zou moeten worden.