bg0310 ondersteunt niet het meermaals voorkomen van een nationaliteit

11 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
bg0310 ondersteunt niet het meermaals voorkomen van een nationaliteit

Rond het omgaan met de nationaliteiten van een persoon spelen in bg0310 twee problemen:

  1. Een nationaliteit kan ten onrechte worden toegekend en vervolgens wordt de toekenning gecorrigeerd.
  2. Een persoon kan een nationaliteit gedurende een zekere periode hebben, deze dan verliezen en hem vervolgens op een later tijdstip weer terugkrijgen. In de categorie 04 nationaliteit in de GBA staat dan dezelfde nationaliteit twee keer: een keer met een datum verkrijging en een datum verlies en een keer met alleen een datum verkrijging.

Om het eerste geval in bg0310 te kunnen afhandelen is waarschijnlijk tijdvakRelatie opgenomen in de relatie NPSNAT. Dit maakt het mogelijk de toevoeging van een nationaliteit te corrigeren. Het lijkt wenselijk om dit te beschrijven in het verStUFfingsdocument voor bg0310.

Het tweede geval wordt niet ondersteund door bg0310, omdat er geen kerngegevens zijn gedefinieerd voor de NPSNAT relatie. Er kan derhalve maar één actuele relatie zijn voor een nationaliteit. De vraag is of dit door middel van een erratum nog verbeterd moet worden in bg0310. In bg0320 zou dit verbeterd kunnen worden met behulp van een RFC door de datumVerkrijging nationaliteit op te nemen als een kerngegeven. Daarnaast zou in het keuzenVerStUFfing document voorgeschreven moeten worden dat beginRelatie altijd gevuld moet worden met datumVerkrijging en dat beide waarden altijd aan elkaar gelijk moeten zijn.

Robert Melskens

Het onderhoudsverzoek m.b.t. het beschrijven van de functionaliteit van tijdvakRelatie in de relatie NPSNAT is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ERR0456.

Het onderhoudsverzoek m.b.t. het ontbreken van een kerngegeven op de NPSNAT relatie is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0457.

De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten/

 

Maarten van den...

Mijn voorstel is om ERR0456 door te voeren in het keuzenVerStUFfing document van bg0310.

Het onderhoudsverzoek ONV0457 zou ik niet doorvoeren in bg0310, omdat er geen echt probleem lijkt te zijn. De oude nationaliteit is een historische relatie en het feit dat er een beëindigde relatie kan zijn naar een huidige nationaliteit leidt niet tot problemen.

In de opvolger van bg0310 staan we nog wel voor de vraag of we hier iets mee moeten doen. De hamvraag is of we de nationaliteiten behandelen zoals een huwelijk (een beëindigd huwelijk is nog steeds een actuele relatie) of zoals nu gedefinieerd in bg0310 (het verlies van de nationaliteit maakt de relatie historisch, omdat deze beëindigd wordt). Zelfs als een relatie een tijdvakRelatie bevat, dan kan je nog steeds specificeren dat eindRelatie alleen gevuld mag worden bij de correctie van de toekenning van een relatie en niet bij het vullen van het element datumVerlies. Dit leidt er toe dat alle nationaliteiten actueel zijn net zoals alle huwelijken. In dat geval moet datumVerkrijging net zoals datumSluiting binnen huwelijk een kerngegeven zijn.

Ik zelf neig er nu naar om de in bg0310 gekozen lijn ook te kiezen in de opvolger.

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 15 februari 2017 is ERR0456 afgevoerd. M.b.t. ERR457 is besloten in het RSGB na te zoeken of er materiele historie is gedefinieerd op de relatie. Zo ja dan is beeindigen van toepassing. Henri gaf aan dit uit te gaan zoeken. Als hierover niets in het RSGB staat zal dit issue bij Ellen worden neergelegd.

Henri Korver

In het RSGB 2 is Nationaliteit gedefinieerd als een groep bestaande uit de attribuutsoorten

  • Reden verkrijging Nederlandse nat.

  • Reden verlies Nederlandse nat.

  • Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

en de relatiesoort:

  • INGESCHREVEN PERSOON heeft NATIONALITEIT

Op de groep Nationaliteit is zowel materiele als formele historie gedefinieerd en op de losse attribuutsoorten en de relatie is geen historie gedefinieerd. In bg0310 is de groep Nationaliteit vertaald naar de relatie NPSNAT met de bovengenoemde attribuutsoorten als elementen van de relatie. Mijn interpretatie is dat er dan ook materiele en formele historie is gedefinieerd op de relatie NPSNAT.

Ton Timmermans

Zoals afgesproken in de laatste expertgroep zouden we de informatie over registratie nationaliteiten nog delen:

Bijhouding gegevens over vreemde nationaliteiten beëindigd. (https://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2015/02/06/bijhouding-gegevens-over-v...)

 

Ton Timmermans

Er is qua bijhouding nationaliteit op de PL geen datum voor verkrijging of verlies meer opgenomen, slechts de reden voor beide is beschikbaar. Interessant is nog of het wederom verkrijgen van een nationaliteit leidt tot het toevoegen van een nieuwe categorie 04/54 of het bijwerken van een bestaande. Hier hoop ik morgen een antwoord op te hebben.

Ton Timmermans

Er wordt per nationaliteit een stapeltje gemaakt. Als je een opname, gevolgd door een beëindiging, gevolgd door een opname van steeds dezelfde nationaliteit toevoegt dan worden die in 1 stapeltje gezet. Dus 1 categorie 4 en 2 categorieën 54.

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 15 november 2017 merkte Sid Brouwer op dat het nog steeds niet uitgesloten is dat er meerdere nationaliteiten kunnen zijn. Alleen wordt er slechts 1 nationaliteit geregistreerd als een van de nationaliteiten de Nederlandse is. Iemand kan dus nog steeds meerdere nationaliteiten hebben in de GBA. We dreigen volgens Sid dus de verkeerde conclusie te trekken.

Tony van Hest zei dat er functioneel geen behoefte is aan historie op Nationaliteit. Sid concludeert echter uit de reactie van Ton dat er juist wel behoefte is aan historie. Tony gaat Ton Timmermans vragen nog meer duidelijkheid m.b.t. dit issue te verschaffen.

Ton Timmermans

Bij het plaatsen van de post werden twee problemen geschetst waarbij er  o.a. van uitgegaan wordt dat er op de PL twee stapeltjes van categorie 4 kunnen bestaan met dezelfde nationaliteit. Dat is echter niet het geval. Daarom is een nader identificerend element niet noodzakelijk.  

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 17 januari 2018 heeft Tony een toelichting gegeven op de bovenstaande reactie van Ton Timmermans. De StUF Expertgroep heeft daarop besloten verder geen actie te ondernemen en het onderhoudsverzoek ONV0457 mag daarmee ook worden afgevoerd.