Gebruik tijdvakObject binnen bg0310

8 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
Gebruik tijdvakObject binnen bg0310

Voor het element StUF:tijdvakObject definieert de StUF-standaard geen betekenis. Bij het maken van bg0310 is er wel behoefte aan een afspraak over de betekenis ervan.

Tot nu toe ben ik er intuïtief vanuit gegaan dat tijdvakObject aangeeft wanneer het object in de werkelijkheid is ontstaan en wanneer het in de werkelijkheid ophoudt te bestaan.

In het kader van het omgaan met historie is het de vraag of dit de meest zinvolle interpretatie is. Je zou beginObject kunnen interpreteren als het tijdstip vanaf wanneer informatie over een object relevant is. Dit tijdstip kan geruime tijd voor het feitelijk ontstaan van het object liggen, denk bijvoorbeeld aan een verblijfsobject waarvoor een bouwvergunning is verleend, maar dat in de werkelijkheid nog niet bestaat. Analoog zou je eindObject kunnen interpreteren als het tijdstip vanaf wanneer het object als historisch wordt beschouwd (en dus niet meer wordt getoond wanneer naar actuele gegevens wordt gevraagd). Ook dit moment ligt in de praktijk vaak na het ophouden te bestaan van het object in de werkelijkheid.

Als de tweede interpretatie wordt gevolgd, dan impliceert dit dat voor een aantal fundamentele entiteittypen niet langer tijdvakObject gebruikt kan worden voor de datums van ontstaan en ophouden te bestaan. Vooruitlopend op jullie reacties ga ik alvast tijdvakObject verwijderen in de fundamentele entiteittypen en vervangen door specifieke elementnamen voor het ontstaan en ophouden te bestaan van het object.

Joris de Vrede

TijdvakObject is geen administratief metagegeven, maar heeft een inhoudelijke waarde die afhankelijk is van het type object. Daardoor hoeft het element niet (per se) gedefinieerd te zijn in de StUF-standaard, maar juist in het RSGB waar de functionele definitie van de inhoudelijke elementen is vastgelegd. Dit is (in RSGB II concept 6) correct gedaan voor SUBJECT, waarbij bijvoorbeeld het element beginObject wordt gelijkgesteld aan de geboorte van een natuurlijk persoon.

Als je deze gedachtegang volgt, wat volgens mij juist is, dan zitten er nog fouten in het RSGB (concept 6). Zo is het attribuut datum begin geldigheid pand gedefinieerd als de datum waarop het object in gebruik wordt genomen. Dit zou moeten corresponderen met het element beginObject, maar is onjuist gekoppeld aan het metagegeven begindatumGeldigheid.

TijdvakObject staat dus niet open voor interpretatie, mits het element maar consistent gekoppeld wordt aan het attribuut datum begin/einde geldigheid OBJECT in het RSGB.

Administratieve relevantie (jouw tweede interpretatie) kan overigens niet opgenomen worden als element, omdat dit verschilt per afnemer. Dit kan alleen per afnemer/ontvanger afgeleid worden aan de hand van het element tijdvakgeldigheid in combinatie met inhoudelijke gegevens en kan niet door de verzender in een element worden vastgelegd.

Kortom: tijdvakObject behouden in bg0310 en consistent doorvoeren in het RSGB, waarmee tegelijk de foute verwijzing naar het element tijdvakGeldigheid opgelost wordt.

Anoniem

Het is me niet duidelijk waarom het in geval van historie zinvol is om uit te gaan van relevantie. Ik vraag me echter überhaupt af wat de reden is om generieke elementen voor het begin en einde van de geldigheid van een object op te nemen bij een object type indien dit object type niet als generalisatie (supertype) is opgenomen.

De waarde van een element betreft mijn inziens altijd de afbeelding van de (gepercipieerde) werkelijkheid en niet van de relevantie van het object. Dit niet in de laatste plaats omdat voor iedere bron een object op een ander tijdstip relevant kan worden of kan ophouden relevant te zijn. De periode waarin een object relevant is, is mijn inzien geen gegeven dat waarde heeft voor een afnemer en is daarmee ook geen basisgegeven wat uitgewisseld moet worden.

Samenvattend ben ik geen voorstander om generieke elementen zoals beginObject en eindeObject op te nemen voor een objecttype tenzij het een generalisatie (supertype) betreft. Voor Subject is dit wel een prima optie, waarbij Subject.beginObject voor iedere specialisatie (bv Natuurlijk Persoon) gemapt wordt op een specifiek element (bv geboortedatum).

Jurgen Aarden

Tot nu toe hebben we het tijdvakObject operationeel geinterpreteerd als de maximale periode waarover je voor een object waardes wilt vastleggen, dus de minimale en maximale datum geldigheid van zijn gegevens. Hier kunnen we wel iets mee. Wat we niet begrijpen en misschien kun je dit nog 'ns uitleggen dat is waarom je zo geinteresseerd lijkt in het vastleggen van de tijdstippen/datums voor het ontstaan en ophouden te bestaan van het object. Wat kun je daar nou mee, dit lijkt ons ook erg afhankelijk van het doel van het gebruik van deze gegevens.

Maarten van den...

Beste mensen,

Uit jullie reacties leid ik af dat de behoefte aan de gereserveerde betekenis van tijdvakObject als moment van ontstaan (geboortedatum) en moment van ophouden te bestaan (overlijdensdatum) niet groot is. Dit is mooi, want in die betekenis heb ik het inmiddels verwijderd in bg0310.

Voor de rest was mijn post kennelijk niet erg helder. Jurgen geeft voor wat betreft beginObject goed aan wat ik ermee voor ogen heb. beginObject is wat mij betreft de oudste waarde van beginGeldigheid en is daarmee een afgeleid gegeven. Je kunt je afvragen of dit een nuttig afleidbaar gegeven. Deze discussie moeten nog maar eens voeren naar aanleiding van een eventuele RFC.

eindObject is wat mij betreft het moment waarop de zender van de gegevens het object historisch heeft gemaakt, dat wil zeggen het moment vanaf wanneer het object niet meer wordt teruggegeven in een La01 en La02 antwoordbericht. Het lijkt niet zinvol om dit moment te koppelen aan een gebeurtenis in de werkelijkheid zoals het ophouden te bestaan van het object. Een overleden persoon wil je waarschijnlijk nog enige tijd als actueel object kunnen vinden. Een WOZ-waarde houdt nooit op te bestaan, maar na een zekere tijd wil je deze niet meer terugzien als gerelateerde waarde van een WOZ-object. Er is dus behoefte aan een tijdstip waarmee een registratiehouder kan aangeven of en zo ja vanaf wanneer een object historisch is. Dit wordt wat mij betreft de betekenis van het gereserveerde element tijdvakObject.eindObject of eindObject.

Ik hoop hiermee een en ander wat verduidelijkt te hebben.

Anoniem

Het gebruik van "relevantie" lijkt me niet wenselijk omdat de relevantie van een object voor iedere betrokkene anders kan zijn. Ik kan me wel voorstellen dat geopteerd wordt voor "het tijdstip vanaf wanneer informatie over een object bekend is". Hiermee kan een object eenduidig gevolgd worden vanaf het begin van de levenscyclus. Op een dergelijke wijze zou ook het einde gedefinieerd moeten worden waarbij de relatie met het "historisch" zijn me wel aanspreekt.

From: Robert Melskens
Posted: woensdag 25 november 2009 14:11
Subject: Gebruik tijdvakObject binnen bg0310

Voor het element StUF:tijdvakObject definieert de StUF-standaard geen betekenis. Bij het maken van bg0310 is er wel behoefte aan een afspraak over de betekenis ervan.

Tot nu toe ben ik er intuïtief vanuit gegaan dat tijdvakObject aangeeft wanneer het object in de werkelijkheid is ontstaan en wanneer het in de werkelijkheid ophoudt te bestaan.

In het kader van het omgaan met historie is het de vraag of dit de meest zinvolle interpretatie is. Je zou beginObject kunnen interpreteren als het tijdstip vanaf wanneer informatie over een object relevant is. Dit tijdstip kan geruime tijd voor het feitelijk ontstaan van het object liggen, denk bijvoorbeeld aan een verblijfsobject waarvoor een bouwvergunning is verleend, maar dat in de werkelijkheid nog niet bestaat. Analoog zou je eindObject kunnen interpreteren als het tijdstip vanaf wanneer het object als historisch wordt beschouwd (en dus niet meer wordt getoond wanneer naar actuele gegevens wordt gevraagd). Ook dit moment ligt in de praktijk vaak na het ophouden te bestaan van het object in de werkelijkheid.

Als de tweede interpretatie wordt gevolgd, dan impliceert dit dat voor een aantal fundamentele entiteittypen niet langer tijdvakObject gebruikt kan worden voor de datums van ontstaan en ophouden te bestaan. Vooruitlopend op jullie reacties ga ik alvast tijdvakObject verwijderen in de fundamentele entiteittypen en vervangen door specifieke elementnamen voor het ontstaan en ophouden te bestaan van het object.

Han Welmer

Maarten,

Ik ben het eens met John's opmerking: het gebruik van "relevantie" lijkt me onduidelijk en daarmee ongewenst.

Daarnaast vind ik het voorkomen van "afgeleide gegevens" een nobel streven, maar in het kader van StUF:tijdvakObject lijkt me dit niet van toepassing. Probeer maar eens als afnemer van een BAG entiteit alleen de actuele waarde bij te houden en vervolgens het begin van het ontstaan te bepalen.

Nee, liever een generiek elementen paar met een simpele en eenduidelige definitie dan een omslachtige methode of een oplossing die per entiteit anders is.

Hierboven staan al diverse eenduidige generieke definities. Mijn voorkeur gaat uit naar jouw "intuitieve betekenis" in de eerste post. Zo heb ik het tot op heden in ieder geval ook begrepen.

Maarten van den...

Hallo Han en John,

Ik ben het ook met John eens dat de eerder gebruikte term relevantie ongelukkig is. Ik heb deze daarom in mijn tweede post niet meer gebruikt en een veel scherpere definitie gegeven van de door mij voorgestane betekenis van tijdvakObject.

beginObject is wat mij betreft de oudste waarde van beginGeldigheid en is daarmee een afgeleid gegeven.

eindObject is wat mij betreft het moment waarop de zender van de gegevens het object historisch heeft gemaakt, dat wil zeggen het moment vanaf wanneer het object niet meer wordt teruggegeven in een La01 en La02 antwoordbericht.

Zeker in het kader van basisregistraties lijken mij dit relevante begrippen, omdat je na verloop niet meer alle ooit erin opgenomen objecten meer wilt zien.

Deze wijziging is sowieso niet bedoeld voor bg0310, maar pas voor een volgende versie van StUF. Het duurt dus nog wel even.

Maarten