Het opdelen van bg0310 naar basisregistraties

5 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
Het opdelen van bg0310 naar basisregistraties

Het sectormodel bg0310 bevat objecten die het eigendom zijn van basisregistraties als de BAG, de GBA, NHR, WOZ, Kadaster en BGT. Op dit moment definieert bg0310 de berichtstructuren voor de objecttypen uit andere basisregistraties zelf. Dit legt een extra beheerlast bij King, want wijzigingen in deze objecttypen dient King te kopiëren naar bg0310.

Een alternatief is om in overleg met de verschillende basisregistraties te komen tot StUF-conforme basis-complexTypes voor de objecttypen die een basisregistratie beheerd. Deze complexTypes komen dan ook terecht in de namespace van die basisregistratie. Het versiebeheer voor deze complexTypes ligt ook bij die basisregistratie.

Via restriction in een tussenschema (vgl zknbg0310.ent.xsd waar bg0310 wordt teruggesneden voor gebruik binnen zkn0310) kunnen de complexTypes van de basisregistratie worden teruggesneden tot voor bg0310 relevante complexTypes.

Met behulp van de als RFC ingediende isEen constructie (https://www.surfgroepen.nl/sites/stuf/Lists/StUFBG%20310/Flat.aspx?RootF...) kunnen vervolgens in BG-complexTypes met hetzelfde of een ander entiteittype worden gedefinieerd met de extra attribuuttypen en relaties die het RSGB definieert. In bg0310 kunnen zonodig ook supertypen worden gedefinieerd die de basisregistraties niet kennen.

Patches met errata die een basisregistratie op zijn schema's uitbrengt worden in principe direct overgenomen in bg0310. Dit gaat het gemakkelijkste als een nieuwe versie t.g.v. een patch dezelfde namespace en bestandslokatie heeft als de oude versie. Zo niet, dan is ook een patch van bg0310 nodig om de gepatchte versie beschikbaar te maken.

Nieuwe versies van onderliggende basisregistratie schema's worden uitsluitend opgenomen in een nieuwe versie van bg0310. King bepaalt dus wanneer die nieuwe versie beschikbaar komt voor de gemeente.

Gaarne de visie van anderen op de wijze van omgang met basisregistraties in de King sectormodellen.

Ruud Kathmann

Maarten,

Ik ben er nog niet van overtuigd dat het "opdelen" van bg0310 naar basisregistraties de zaak overzichtelijker en beter beheersbaar maakt. Bij diverse van deze basisregistraties hebben we te maken met externe partijen (Kadaster, Handelsregister) die (hopelijk) hun modellering "vertalen" naar een StUF conform model. Daarin zitten sommige attributen die wij niet overnemen in bg0310 en aan de andere kant voegen we er in bg0310 weer attributen aan toe. Verder krijgen we te maken met het op elkaar afstemmen van allerlei releases.

Wanneer ik even kijk vanuit de WOZ-ervaring, dan bevalt volgens mij de huidige werkwijze helemaal niet zo slecht. Voor de afstemming op de andere basisregistraties gebruiken wij volledig bg0310, maar voor WOZ en WDO (WOZ-deelobject) definiëren wij binnen StUF woz de object opnieuw. Natuurlijk moeten wij daarbij bewaken dat StUF bg en StUF woz op elkaar afgestemd blijven, maar dat blijkt geen grote inspanning.

Zo kan ik mij ook voorstellen dat er dadelijk een afzonderlijk StUF bag komt waarin toevoegingen worden gedaan gericht op het onderhoud van de BAG(+)-gegevens (bijvoorbeeld wanneer laatste controle uitgevoerd) en toevoegingen gericht op specifieke berichten en services (bijvoorbeeld verzoek om inmeten van pand en berichten aan LV BAG). Volgens mij maakt het zaken alleen maar gecompliceerder wanneer we nu StUF bg dan proberen aan te sluiten op een dergelijk Sectormodel BAG.

Wellicht dat in de toekomst, wanneer het hele stelsel heel stabiel is, een opdeling gemaakt zou kunnen worden met ook duidelijke afspraken over het beheer. Op dit moment pleit ik er voor om de huidige situatie te handhaven en StUF bg de rol te laten vervullen als een zelfstandig bruikbaar horizontaal Sectormodel.

Anoniem


Dag Maarten en Ruud,

Hoewel het voorstel van Maarten strikt genomen het meest zuiver lijkt, ben ik geneigd om hier mee te gaan in de tegenwerpingen van Ruud. Dit niet in de laatste plaats ook gezien de wijze waarop de diverse bronhouders (niet) met elkaar samenwerken. Door het RSGB (ic StUF BG) als consolidatiepunt te behouden, ontstaat daar een natuurlijk controlemechanisme om de samenhang en consistentie van de verschillende bronnen vanuit het belang van de afnemers te bewaken.

Groeten, John

Han Welmer

Maarten,

Het opsplitsen van de RSGB naar basisregistraties lijkt me op tit moment prematuur. Feitelijk hebben we alleen nog maar het verticale sectormodel WOZ. Laat er eerst maar eens andere sectormodellen bijkomen (BAG, GBA?) voordat we de structuur aanpassen.

Han Welmer

Maarten,

Als reactie op het stuk dat in voorbereiding van de vergadering van de expert groep van 20-10-2010 is rondgestuurd zie ik als aanvullende aanbevelingen:

afstemmen van de definities van entiteiten (vgl problematiek rondom TGO en AOT)
afstemmen van attribuutdefinities en domeinen (vgl problematiek rondom oppervlakte en gebruiksoppervlakte)
hebben van overeenstemming aangaande het proces voor, de planning van en de te gebruiken tools tijdens afstemmen van semantische definities en het valideren van schema's

Wellicht dat het gebruik van een gemeenschappelijk metamodel en bijbehorende tooling (zie presentatie van Ellen Debats) kan helpen om dit proces efficiënt te laten verlopen.