Mapping AOA naar ADR BG0204 niet correct

13 reacties / 0 nieuw
Ton Timmermans
Mapping AOA naar ADR BG0204 niet correct

Bij de mapping van Bg0310 naar BG0204 wordt de woonplaatsnaam van AOA gemapt op die van ADR in Bg0204. Dit moet feitelijk de woonplaatsWaarinGelegen zijn. Nu vinden er spontane woonplaatswijzigingen plaats in omgevingen waarin BAG via Bg0310 wordt aangeboden en bepaalde afnemers nog met BG0204 werken. Zie bijlage voor uigebreide uiteenzetting. Graag aandacht voor dit acute probleem.

Sid Brouwer

Met Ton eens dat de mapping anders moet. Indien er in het StUF-3-bericht een afwijkende woonplaats (woonplaatsWaarinGelegen) is ingevuld, moet die woonplaats worden genomen. Anders de woonplaats die bij de openbare ruimte hoort (wpl.woonplaatsNaam).

Robert Melskens

Dit Erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ERR315.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op:
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Sid Brouwer

Tijdens de bespreking van dit erratum in de expertgroep dd 15-1-2014 is door een aantal personen gesteld dat in een adres altijd de woonplaats van de openbare ruimte zou moeten worden gebruikt. Op basis daarvan is het erratum afgekeurd. Echter in het document BAG_vraag_en_antwoord_v1.7.pdf op de site van het Kadaster (http://www.kadaster.nl/web/artikel/download/BAG-vraag-en-antwoord-1.htm) staat in paragraaf 5.14 dat een adres moet worden geschreven met de woonplaats van de nummeraanduiding (als die er is). Als die er niet is, wordt de woonplaats van de openbare ruimte genomen. Ik stel voor op basis hiervan het erratum nogmaals op de agenda van de expertgroep te zetten. De betreffende paragraaf luidt: 5.14 Welke woonplaats wordt in de BAG gebruikt in ‘het adres’? De BAG registreert (zo nodig) zowel de woonplaats waarin een verblijfsobject ligt als de woonplaats waarin de bijbehorende openbare ruimte ligt. Welke woonplaats wordt gebruikt in het postadres? Bij de verwerking van poststukken, controleert PostNL of in het adres een geldige combinatie staat van woonplaats en postcode. PostNL gaat bij het toekennen van postcodes uit van de fysieke ligging van het verblijfsobject (en dus niet van de ligging van de openbare ruimte). Om een geldige combinatie van woonplaats en postcode te vinden, moet in het postadres dus ook de woonplaats worden gebruikt waar het verblijfsobject fysiek in gelegen is. Dat is de woonplaats waarnaar verwezen wordt vanuit de nummeraanduiding. Als de verwijzing vanuit de nummeraanduiding naar de woonplaats leeg is (en dat is meestal het geval), wordt wel de verwijzing van de openbare ruimte naar woonplaats gebruikt. Conclusie: bij het adresseren van post eerst kijken bij de woonplaats van de nummeraanduiding en pas als die leeg is bij de woonplaats van de openbare ruimte.

Maarten van den...

In het door Sid genoemde document staat inderdaad wat Ton Timmermans al stelde. Als woonplaatsnaam in het postadres moet inderdaad de woonplaatsWaarinGelegen worden gebruikt. In dat geval is de mapping niet correct en dient deze aangepast te worden zoals Ton aangaf.

Han Welmer

Met deze vraag/antwoord combinatie van het kadaster ben ik het eens met de geconstateerde bug. De mapping AOA in BG0310 - ADR in BG0204 zal moeten worden aangepast.

Ik vrees dat het niet hierbij blijft. Ik heb het vermoeden dat in veel plaatsen BG waar een restrictie van AOA-basis is gebruikt dan wel waar AOA is platgeslagen als elementen in een andere entiteit het verkeerde uitgangspunt is gekozen.

Ik kan mij voorstellen dat de oplossing bestaat uit het toevoegen van het element woonplaatsNaamNen bij het complex element woonplaatswaaringelegen.

Daarnaast kan ik mij voorstellen dat het nodig is op diverse plekken drietal of twee platgeslagen elementen toe te voegen: woonplaatsWaarinGelegenCode, woonplaatsWaarinGelegenNaam en woonplaatsWaarinGelegenNaamNen, dan wel dat toegeligd moet worden in de keuzeverstuffing dat de bestaande platgeslagen elementen niet moeten worden gevuld met de drie velden uit de AOA maar dat eerst moet worden gekeken of woonplaatswaaringelegen van de AOA leeg is of niet etc etc.

Robert Melskens

In de StUF Expertgroep van 15 januari 2014 is besloten deze discussie nog even open te houden en hier verder te voeren.

Robert Melskens

Gezien het verloop van deze discussie, alle reagerende personen zien de zin van het erratum in, heb ik de uitwerking van dit erratum ERR315 bijgevoegd. In 'MappingBg0310bg0204.xls' is de mapping van de AOA in bg0310 naar ADR in bg0204 aangepast (zie bijlage: Voorstel erratum ERR315.pdf).

Bijlage

Voorstel erratum ERR315.pdf
Han Welmer

En hoe zit het nu met de platgeslagen gegevens in StUF BG? Wordt de toelichting in de keuze verstuffing aangepast en/of het aantal elementen uitgebreid? Anders krijgen we verschillende waarden tussen een adres berkregen via StUF 0204 en een platgeslagen adres bij bijvoorbeeld een VBO, NPS of WOZ.

Sid Brouwer

Ik zou het duidelijker vinden als in de regel voor woonplaatsWaarinGelegen/wpl.woonplaatsNaam ook nog expliciet staat dat het gegeven leeg is, het veld woonplaatsnaam wordt gevuld vanuit de openbare ruimte. Dit om te voorkomen dat als je van boven naar beneden door de lijst loopt, je het veld leeg zou kunnen maken als er geen afwijkende woonplaats is. De opmerking van Han snijdt hout: we moeten in ieder geval controleren bij alle platgeslagen adresgegevens of de mapping daar ook nog correct is. Wellicht kan dit voor het volgende overleg worden onderzocht, zodat we in het overleg van maart alsnog een nieuw voorstel kunnen goedkeuren voor de patch van april.

Maarten van den...

Ik stel voor dat we eerst eens worden over de definitieve inhoud alvorens het goed te keuren.

Robert Melskens

Tijdens de Expertgroep van 21 mei 2014 is besloten de opmerking van Sid mee te nemen in de oplossing. De wijziging moet ook doorgevoerd worden in de omgekeerde richting (dus in 'MappingBg0204Bg0310.xls'). De opmerking van Han moet ook meegenomen worden in de oplossing evenals de tijdens de StUF Expertgroep van 21 mei 2014 gemaakte opmerkingen van Henri ('wpl.identificatie') en mogelijk die van Ton (extraElement 'woonplaatsnaamBAG'). Daarvoor zal zonodig nog afstemming plaatsvinden met enkele StUF Expertgroepleden.

Robert Melskens

Dit erratum is doorgevoerd in patch 20 (1 juli 2014).

In de mapping van ng0204 naar bg0310 is een extra mapping van woonplaatsnaam en de extraElementen 'identificatieWoonplaats' en 'woonplaatsNaamBAG' in ADR toegevoegd.
In de mapping van bg0310 naar bg0204 worden de attributen wpl.woonplaatsNaamNen en wpl.woonplaatsnaam van AOA  niet meer automatisch gemapt op woonplaatsnaam in bg0204.
Het attribuut woonplaatsWaarinGelegen/wpl.woonplaatsNaam heeft voortaan voorrang.
Het attribuut wpl.identificatie van AOA wordt ook niet meer automatisch gemapt op het extraElement 'identificatieWoonplaats' in bg0204.
Het attribuut woonplaatsWaarinGelegen/wpl.identificatie heeft voortaan voorrang.
Tenslotte wordt ook het attribuut wpl.woonplaatsnaam van AOA niet meer automatisch gemapt op het extraElement 'woonplaatsNaamBAG' in bg0204. Daar heeft het attribuut woonplaatsWaarinGelegen/wpl.woonplaatsNaam  voortaan voorrang.

Discussie gesloten.