VerStUFfingsdocument en platslaan

5 reacties / 0 nieuw
Ruud Kathmann
VerStUFfingsdocument en platslaan

Bij het beoordelen van de gegenereerde schema's voor bg 03.20 viel ons op dat adressen weer volledig werden platgeslagen, dus zonder de structuur die volgens de BAG bij een adres behoort. Dat betekent dat nog steeds het wijzigen van de woonplaatsnaam 's-Gravenhage in Den Haag leidt tot een groot aantal mutatieberichten.

Het feit dat dit bij het genereren van de schema's is gedaan, vloeit voort uit het vastgestelde verStUFfingsdocument. Het lijkt ons verstandig voordat de schema's worden vastgesteld, dat toch nog eens wordt heroverwogen of deze keuze in het VerStUFfingsdocument nog steeds onderschreven wordt.

Overigens is wel bijzonder dat bij het generieke gebruik van adressen de huidige schema's gebaseerd zijn op het zoveel mogelijk platslaan van adressen. Maar in de groep aanduidingWOZ-object zoals deze bestond in de schema's van bg 03.10 is nu juist gekozen voor het niet platslaan en is de aanduidingWOZ-object vervangen door een WOZAOA relatie respectievelijk WOZOPR relatie. Waar wij bij de generieke adressen voorstander zijn van "minder platslaan" zijn we juist in dat laatste voorbeeld voorstander van "meer platslaan".  Belangrijk is echter dat we eerst een gezamenlijke lijn vaststellen voor het platslaan in het algemeen.

Robert Melskens

Dit onderhoudsverzoek is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ONV0489.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Henri Korver

Ruud, WPL is ooit na een lange discussie in de EG wederom platgeslagen in AOA maar niet in OPR. Dat laatste is in ieder geval een stap voorwaarts ten opzichte van bg0310. Was je hiervan bewust? Wellicht ben je hiermee al geholpen. Of wil je toch ook dat WPL niet meer wordt platgeslagen in AOA?

Ruud Kathmann

Henri, Heel mooi die stap voorwaarts.

Maar de winst van het niet platslaan in OPR is dat bij een wijziging van de woonplaats nu enkele tientallen/honderden OPR's minder verstuurd hoeven te worden.

Het effect van het ook niet meer platslaan in AOA zou kunnen betekenen dat bij een wijziging van de woonplaats vele duizenden tot honderdduizenden AOA's minder verstuurd hoeven te worden.

Deze waterval aan mutaties past mijns inziens niet meer bij het informatiemodel zoals we dat nu willen hanteren. Een dergelijke waterval is volgens mij wel één van de redenen waarom er weerstand bestaat tegen het StUF formaat.

Robert Melskens

Tijdens de StUF Expertgroep van 21 juni 2017 is over het eerste voorstel van Ruud, het niet meer platslaan van WPL in AOA, gesproken. De StUF Expertgroep was van mening dat:

  • ze er een half jaar geleden al over gediscussieerd hebben en dat de verStUFfing toen is vastgesteld;
  • er geen nieuwe feiten naar voren zijn gekomen;
  • en het probleem niet zo vaak voorkomt.

Er zijn dus geen goede argumenten om op het besluit terug te komen.

Aan het tweede voorstel van Ruud, dat om de relaties WOZAOA en WOZOPR wel plat te slaan, kan wel tegemoet worden gekomen. In overleg met Ruud zal Henri de verStUFfing aanpassen. Het onderhoudsverzoek wordt omgezet in een RFC (RFC0489).