ongeboren kind in VTO-bericht, is geboren kind in notificatie

8 reacties / 0 nieuw
Frank Bink
ongeboren kind in VTO-bericht, is geboren kind in notificatie

Vanuit een gemeente is de volgende situatie bij ons gemeld. In een VTO-bericht is o.a. een ongeboren kind aangeleverd bij de RvdK. In het later ontvangen notificatie-bericht van de RvdK is een geboren kind opgenomen. Dit blijkt het ongeboren kind te zijn uit het aangeleverde VTO-bericht. Functionaliteit binnen de applicatie is dat de status en resultaat per jeugdige wordt bijgewerkt vanuit de ontvangen notificaties. Echter is deze ontvangen notificatie niet te relateren aan het ongeboren kind (momentopname ten tijde van het versturen van het VTO). Op één of andere manier zou er een kenmerk meegegeven moeten kunnen worden in het notificatie-bericht dat dit geboren kind het ongeboren kind uit het VTO betreft.

Rens Verhage

Volgens mij was er in de laatste werkgroep consensus over het feit dat we niet voor alle uitzonderingen een heel circus moeten gaan optuigen. Ik zou dan ook niet iets specifiek voor ongeboren kinderen uitgewerkt willen zien, maar liever een uniek referentienummer dat over alle berichten in een conversatie behouden blijft. Dus in de VTO zet je als verzender een uniek referentienummer dat wordt teruggegeven in alle notificaties die later als reactie op deze VTO worden gestuurd door de RvdK.

Met die referentie kun je een notificatie altijd relateren aan het oorspronkelijke VTO, niet alleen voor ongeboren kinderen.

Frank Bink

Dat zou wellicht al helpen en is een mooie generieke toepassing. Vraag me af of we dan niet tegen het probleem aanlopen, dat in een VTO meerdere jeugdigen aangeleverd kunnen worden en voor iedere jeugdigen apart notificaties ontvangen worden?

Rens Verhage

Ik denk dat de functie van de notificiatie onvoldoende belicht is in de specificaties. Wat mij nu niet duidelijk is, is of een notificatie hoort bij een VTO of dat een notificatie hoort bij een persoon. Volgens mij is het het eerste. Dat zou ik ook logisch vinden, want er wordt verzocht een situatie te onderzoeken waarbij één of meer personen bij betrokken zijn. Daar komt vervolgens een notificatie op vanuit de RvdK waarin wordt aangegeven wat er met dit verzoek is of wordt gedaan.

Ruud Leenen

Mijn interpretatie is dat het een notificatie is op eerder ingediend VTO, dat zegt ook meteen alles. Berichttechnisch wordt in de notificatie ter identificatie het referentienummer uit het eerder ingediend VTO overgenomen, dat is eenduidig genoeg. En voor de (menselijk leesbare) herkenning wordt 1 van de in het VTO opgevoerde betrokkenen overgenomen in het VTO. Maar ik vind de documentatie duidelijk genoeg, het is een notificatie op eerder ingediend VTO.

Arjan Kloosterboer

Er was in de laatste leverancierswerkgroepbijeenkomst inderdaad consensus over het feit dat we niet voor alle uitzonderingen 'een heel circus moeten gaan optuigen'. De vraag is nu of hier sprake is van een uitzondering of een structureel probleem.

Geopperd wordt een uniek referentienummer te hanteren voor een ingediend VTO en daarop te notificeren. Goed idee, maar ... dat nummer is er al: de identificatie van de zaak waarin het VTO ontstaat. Dat gaat, in de onderhavige problematiek, goed zolang een VTO betrekking heeft op één jeugdige. Als er meerdere jeugdigen betrokken zijn in één VTO dan duidt die zaakidentificatie het VTO aan, niet één van die jeugdigen. En dan kan het misgaan, de RvdK notificeert namelijk per jeugdige per VTO, niet voor het VTO als geheel. Dus, als een VTO betrekking heeft op drie jeugdigen, dan krijg je drie of meer notificaties terug, telkens voor één jeugdige.  En welke van de drie (in het VTO) is het dan? Bij een geboren kind is er een persoonsidentificatie met het VTO heen gezonden, die weer terugkomt in de notificatie. Bij een ongeboren kind is in het VTO geen persoonsidentificatie opgenomen, alleen een clientnummer. Als het kind daarna geboren wordt en daarop genotificeerd wordt, dan zal de RvdK vermoedelijk een identificatie mee sturen. Maar die hoeft bij de VTO-zender (nog) niet bekend te zijn. Blijft over: het clientnummer. Maar die zit niet in het notificatiebericht.

Opname van dat clientnummer in het notificatiebericht kan het probleem oplossen. Het duidt uniek de jeugdige aan, geboren of niet. Maar, verwerkt de RvdK dit en is zij in staat dit terug te sturen in de notificatie? En is de sop de kool waard? Of volstaat het bij verwerking van een notificatie op een eerder ingediend VTO en constatering dat er bij dat VTO geen jeugdige is met de door de RvdK aangeleverde persoonsidentificatie, om te checken of er sprake was van een ongeboren kind bij het VTO en zo ja, te concluderen dat dat dan wel de jeugdige zal zijn die in de notificatie zit? En bij twee ongeboren kinderen? Tsja, hoe vaak komt dat voor ... En, je weet sowieso niet welk ongeboren kind nou welk geboren kind is. Je weet immers niet meer dan dat 'er een voorraad van twee ongeboren kinderen was'.

Rens Verhage

Blijft over: het clientnummer. Maar die zit niet in het notificatiebericht.

Ook die kan niet worden toegepast. Tenminste niet door ons. Een ongeboren kind kan namelijk helemaal geen clientdossier hebben in ons systeem. Dat is ook helemaal niet nodig. Er kan wel een zogenaamd 'prezorg'-traject worden gestart, voordat een kind geboren is, maar dat wordt dan gekoppeld aan het dossier van de moeder. Eigenlijk verwacht ik dat dit voor andere leveranciers ook geldt.

En bij twee ongeboren kinderen? Tsja, hoe vaak komt dat voor ... En, je weet sowieso niet welk ongeboren kind nou welk geboren kind is. Je weet immers niet meer dan dat 'er een voorraad van twee ongeboren kinderen was'.

Hiermee voer je het wel heel erg ver door en ga je in mijn ogen voorbij aan de realiteit. Waar doen we het voor? Er wordt een VTO gestuurd omdat iemand zich zorgen maakt over de gezinssituatie waarin straks één of meer kinderen geboren worden. Of er zijn zorgen over de aanstaande moeder, of zij zichzelf en daarmee haar aanstaande kind(eren) wel goed verzorgd. Dat raakt altijd beide ongeboren kinderen, nooit één van beide. Ik zou me nog kunnen voorstellen dat er voor de geboorte al is vastgesteld dat één van de kinderen met een handicap ter wereld zou komen en de verwachting bestaat dat de ouder(s) dit niet kunnen accepteren. Maar goed, in deze lijn door blijven redeneren gaat te ver.

Als in de notificatie de zaakidentificatie netjes wordt teruggegeven, dan mag de RvdK van mij gewoon door blijven gaan met het communiceren van BSN's, ook als het gaat om een kind dat ten tijde van het VTO nog niet geboren was. Het feit dat er een VTO is geeft al aan dat er zorgen zijn en dat het wijkteam waarschijnlijk al nauw contact heeft met de moeder of het gezin. De kans is daarmee heel groot dat het kind na de geboorte al in het regiesysteem is opgevoerd, en de kans dat de RvdK notificeert met een BSN wat nog niet bekend is, daardoor klein.

John Rooijakkers

Ik deel de mening van Rens en stel voor om hiervoor geen oplossing voor te schrijven / implementeren.