Patch op koppelvlak v.w.b. VTO-bericht dd. 19-12-2018

8 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Patch op koppelvlak v.w.b. VTO-bericht dd. 19-12-2018

Op 19 december 2018 is patch 1.0.2 op het Jeugdzorg-koppelvlak (CORV) gepubliceerd. Informatie hierover en over andere ontwikkelingen is aan de leveranciers per mail verzonden. Hieronder de verstrekte informatie.

Generieke validatie service (GVS)

De GVS controleert elk door CORV ontvangen bericht op de specificaties van het koppelvlak en retourneert een foutbericht indien het bericht niet voldoet. Doel hiervan is het voorkomen van uitval bij de Raad voor de Kinderbescherming bij het ontvangen van VTO-meldingen en het maximaal geautomatiseerd kunnen verwerken van deze meldingen door de applicaties van de Raad voor de Kinderbescherming.

De GVS wordt op 4 februari 2019 in gebruik genomen. Dat betekent onder meer dat, indien een foutieve situatie geconstateerd wordt, het ontvangen bericht niet wordt afgeleverd bij de geadresseerde. De zendende organisatie moet actief bewaken of er foutberichten worden ontvangen en, veelal met spoed, maatregelen nemen om alsnog een correct bericht te verzenden. Wij verzoeken u om uw gebruikers hierop te wijzen.

Patch op het koppelvlak

De specificaties waaraan voldaan moet worden zijn deels gecodeerd in de XSD’s en deels gespecificeerd in de koppelvlakbeschrijving. De ingebruikname van de GVS gaat gepaard met het aanscherpen van laatstgenoemde specificaties voor wat betreft het VTO-bericht. Dit betreft:

  • Het aantal posities van het element ‘emailadres’ is beperkt tot 150.
  • De maximale bestandsomvang van het totaal aan documenten in een VTO-bericht is vergroot tot 21 Mb.
  • Het bestandstype (mime-type) van een document is beperkt tot enkele met naam genoemde mime-types.
  • In de bestandsnaam van een document mogen slechts een beperkt aantal met naam genoemde typen karakters voorkomen.
  • De statutaire naam van de niet-natuurlijk persoon die het verzoek indient moet van een waarde voorzien zijn.

Deze aanpassingen zijn uitgebracht in patch 1.0.2 van het Jeugdzorg-koppelvlak. Dit behelst alleen een aanscherping van de koppelvlakbeschrijving (toegevoegde regels), geen aanpassing van de schema’s. De documentatie daarvan vindt u op GEMMA Online.

VT-verbetertraject

Gewerkt wordt aan het vervangen van de huidige Zorgmeldingen door zogenoemde VT-meldingen. Doel daarvan is de melding-informatie meer gestructureerd dan nu het geval is over te brengen van politie en HALT naar Veilig Thuis. Wij verwachten de nieuwe berichtspecificaties eind eerste kwartaal 2019 op te leveren. Beoogd is om vanaf september 2019 een ketentest uit te voeren en de nieuwe berichten in het eerste kwartaal van 2020 in gebruik te nemen. De desbetreffende leveranciers worden vanuit het project door Veilig Thuis in samenwerking met Ketenregie geïnformeerd over de vervolgstappen en de precieze planning. Contactpersoon binnen Veilig Thuis voor het project VT Meldingen is Robin Wiersma.

Nieuwe release

Gezien het geschetste bij het VT-verbetertraject komt er in 2019 een nieuwe release van het koppelvlak. Deze bevat enkel de vervanging van Zorgmeldingen door VT-meldingen. De eerstvolgende release zal op z’n vroegst in 2020 uitgebracht worden.

John Rooijakkers

Wij vinden het absoluut niet verantwoord om zo’n wijziging net voor Kerst te communiceren en al op 4 februari te laten ingaan in de productieomgeving.

Met name het inperken van toegestane waarden zoals bestandstypen en het verplicht maken van velden kan er toe leiden dat berichten die vandaag goed worden verwerkt, vanaf 4 februari ineens worden afgekeurd. Het feit dat deze afkeuring asynchroon wordt ontvangen, kan ervoor zorgen dat eindgebruikers deze afkeuring niet opmerken en de verstuurde VTO tussen wal en schip valt.

Wij willen voldoende tijd om deze aanpassingen in onze applicatie op te nemen zodat “fouten” door de applicatie afgevangen en daarmee voorkomen worden. Daarnaast stellen wij voor om eerst een bepaalde periode met het GVS te gaan schaduwdraaien. Hiermee bedoelen we dat “fouten” wel worden gesignaleerd en gemeld maar berichten niet worden afgekeurd. Tevens verwachten we dat de wijzigingen eerst enige tijd beschikbaar worden gesteld in de acceptatie omgeving (OTA).

John Rooijakkers

Inmiddels heb ik de wijzigingen kunnen doornemen en heb de nodige vragen en opmerkingen gepost.
Zie: https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-corv/vragen-over...

Graag op korte termijn antwoorden op deze en bovenstaande reactie.

Robert Melskens

John,

Ik heb je reacties inmiddels gelezen en we komen er z.s.m. op terug.

Marcel Vos

In lijn met de reactie vanuit Pink zet ook Centric grote vraagtekens bij zowel het gekozen moment van publicatie als de zeer beperkte doorlooptijd.
Ervan uitgaande dat sleutelspelers binnen zowel softwareontwikkeling als gemeenten afwezig zijn tussen kerst en Oud & Nieuw, blijft er een maand over voor impactbepaling, terugkoppeling, ontwerp, ontwikkeling, test, levering en implementatie bij gemeenten. Hierbij reken ik nog niet de impact op onze releaseplanning mee.
Zelfs als wij al onze werkzaamheden afgerond hebben voor 4 februari valt niet te verwachten dat gemeenten de nieuwe versie voor deze datum zullen hebben geimplementeerd. Ook zij hebben immers te maken met planningen m.b.t. installatie in een testomgeving, testen en installatie in de productieomgeving.

Deze doorlooptijd is dientengevolge niet realistisch te noemen en we verzoeken dan ook om deze te heroverwegen.

Aangezien momenteel een impactanalyse wordt uitgevoerd komen wij op een later moment nog terug op de inhoudelijke wijzigingen.

 

Robert Melskens

Naar aanleiding van de bovenstaande reacties is besloten om de wijze waarop de GVS op 4 februari in gebruik wordt genomen te wijzigen. Vanaf die datum valideert de GVS op de regels zoals deze gelden voor StUF-CORV 1.0.1 wat betekent dat berichten die daar niet aan voldoen worden afgewezen. Daarnaast gaan we ook valideren tegen de regels zoals deze gelden voor StUF-CORV 1.0.2. De berichten die hier niet aan voldoen worden indien mogelijk wel verder gerouteerd. In de acceptatie omgeving van CORV zal de GVS StUF-CORV 1.0.2 regels gebruiken om berichten te valideren en af te wijzen.

Vanaf 3 juni zal de GVS berichten die niet voldoen aan versie 1.0.2 wel gaan afwijzen.

N.a.v. de discussie ‘Vragen over CORV koppelvlak versie 1.0.2’ zullen  nog wijzigingen doorgevoerd gaan worden op de StUF-CORV 1.0.2 specificatie. Zo mogelijk wordt vanaf 4 februari dan ook al die nieuwe versie (1.0.3) ondersteund.

Marcel Vos

Hallo Robert,

 

Bedankt voor de update. Dit lijkt ons een realistischere aanpak die zowel ons als gemeenten voldoende tijd biedt om de nieuwe versie te ontwikkelen en implementeren.

Voor wat betreft de inhoudelijke reactie hadden wij vraagtekens bij enkele punten (met name CORV-A3.6), maar ik zie dat die allemaal al door Pink zijn gedeeld. Van Centric uit dan ook geen aanvullende opmerkingen.

John Rooijakkers

Is er al een (concept) versie 1.0.3 van  het CORV koppelvlak beschikbaar?