Tekortkoming in het informatiemodel van CORV

3 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Tekortkoming in het informatiemodel van CORV

Er lijkt sprake van een tekortkoming in het informatiemodel van CORV.

Op pagina 62 t/m 64 van de CORV specificatie staat bij de attributen ‘Burgerservicenummer’, ‘RNI-nummer’, ‘Vreemdelingennummer’ en ‘Beschrijvende identificatie’ een opmerking gelijksoortig aan:

(1) de attribuutsoort moet van een waarde voorzien zijn indien noch het RNI-nummer, noch het Vreemdelingennummer en noch de Beschrijvende identificatie van een waarde is voorzien (cq. minimaal één van de unieke aanduidingen van de natuurlijk persoon moet een waarde hebben).

Terwijl dit iets zou moeten zijn als:

(1) de attribuutsoort moet, als het geen ongeboren kind betreft, van een waarde voorzien zijn indien noch het RNI-nummer, noch het Vreemdelingennummer en noch de Beschrijvende identificatie van een waarde is voorzien (cq. als het geen ongeboren kind betreft moet minimaal één van de unieke aanduidingen van de natuurlijk persoon een waarde hebben).

Robert Melskens

Dit wijzigingsverzoek heb ik opgevoerd in de issuelijst van KING als nummer 63.

Arjan Kloosterboer

In het Informatiemodel (bijlage 2 van de Koppelvlakbeschrijving) is sprake van een OBJECT (Client) zijnde de client bij de zaak. Die client kan zowel een geboren als een ongeboren kind zijn. Alleen als die client aan geboren kind betreft, is er sprake van een NATUURLIJK PERSOON zijnde die client en dus van de relatie OBJECT (Client) - NATUURLIJK PERSOON. De hierboven aangehaalde regels hebben alleen betrekking op NATUURLIJK PERSOON en daarmee op een geboren kind cq. client.
Het Informatiemodel is m.i. dan ook correct. Een en ander is vermeld in de toelichting op het objecttype OBJECT (Client) en in regel 1 van de relatie "OBJECT (client) is een OBJECT: NATUURLIJK PERSOON".
In het NotificatieDi01-bericht is geen onderscheid tussen client en natuurlijk persoon. Elke client is daarin een natuurlijk persoon, al dan niet geboren. M.i. zijn de bovengenoemde integriteitsregels correct vertaald naar het NotificatieDi01-bericht.