Corrigeren dat een relatie nooit bestaan heeft

4 reacties / 0 nieuw
Mark Paanakker
Corrigeren dat een relatie nooit bestaan heeft

In het document Voorstel patches/nieuwe versie StUF-standaard tbv LV WOZ wordt bovenaan pagina 4 gesteld dat bij het verwijderen van een relatie omdat deze nooit zou mogen hebben bestaan dat bij de oude relatie in de was-wordt een tijdvakGeldigheid met begin=eind=geenWaarde moet worden opgestuurd. Dit is onjuist: Hier dient de geldigheid van de te verwijderen relatie exact opgenomen te worden (zodat de juiste relatie exact kan worden gevonden). Het is alleen nodig de verwijderde relaties in het item te identificeren met geenWaarde in de geldigheid, bij alle andere voorkomens van deze relatie in de historieopbouw dienen normaal de regels voor datumGeldigheid te worden gebruikt.

Maarten van den...

Omdat de relatie met zijn actuele gegevens wordt opgenomen is het geen probleem om de relatie te vinden. Hiervoor zijn geen geldige waarden van tijdvakGeldigheid nodig. Voorstel is om de specificatie te handhaven zoals deze is, omdat op deze manier ook het vervangen van een relatie die nooit bestaan heeft door een andere relatie kan worden gecommuniceerd (Kennisgeving met mutatiesoort F en verwerkingssoort R). Dit is ook in lijn met de manier waarop een relatie die nooit bestaan heeft wordt opgenomen in een antwoordbericht en in een Sa01 bericht binnen een Sh01-bericht.

Bijlage

AanvullingenStUFHistorieLVWOZv2.pdf
Mark Paanakker

Ik verwijs dan toch maar naar een regel in het document over de eisen waaraan een historische kennisgeving dient te volgoen (pagina 5/6): 2. Voor alle elementen in de kennisgeving moet gelden dat het tijdvakGeldigheid van die waarden in de database gelijk is aan het tijdvakGeldigheid in oud (er is weer een uitzondering bij het corrigeren van de oudste beginGeldigheid). De verwerking van een synchronisatieHistorisch bericht dient afgebroken te worden, als niet aan deze eis wordt voldaan. Er wordt dan een ongeldig synchronisatieHistorisch bericht geleverd. Deze regel dient dus een een extra uitzondering te krijgen dat voor een deel van de gegevens (tijdvakRelatie) deze regel niet geld voor Verwijderingen of Relatievervang verwerkingssoorten.

Maarten van den...

Dit lijkt mij een correcte analyse van Mark. Er zal inderdaad een extra uitzondering gedefinieerd moeten worden voor het geval dat voor een relatie moet worden aangegevan dat deze nooit heeft bestaan, omdat ditwordt gecommuniceerd dmv geenWaarde in tijdvakGeldigheid.