Geometrie toevoegen aan WOZ-deelobject

5 reacties / 0 nieuw
Ruud Kathmann
Geometrie toevoegen aan WOZ-deelobject

Om de koppeling tussn BAG, WOZ en BGT in systemen ook met behulp van geometrie maximaal te kunnen ondersteunen is het van belang dat niet alleen de geometrie van het WOZ-object kan worden vastgelegd en uitgewisseld, maar ook de geometrie van het WOZ-deelobject.
De definitie van dit extra attribuut kan identiek zijn aan de definitie bij het WOZ-object. In veel gevallen zal de geometrie overeenkomen met de geometrie van het aan dit WOZ-deelobject gekoppelde pand (meestal gekoppeld via verblijfsobject).

Maarten van den...

Het WDO ontleent zijn geometrie veelal aan het pand en dit heeft zowel een maaiveld geometrie die meervoudig kan voorkomen als een bovenaanzicht geometrie zoals gedefinieerd in de BAG.
De definities hiervoor gegeven in het RSGB stemmen niet overeen met de definitie van de woz-geometrie in het gegevenswoordenboek WOZ:

'Door middel van deze geometrische component wordt de ruimtelijke positionering van een WOZ-object vastgelegd. Deze gegevens bestaan uit een reeks van coördinaten in het RD stelsel die gezamenlijk de omtrek van het WOZ-object beschrijven.

De geometrie van het WOZ-object kan in belangrijke mate worden afgeleid van de geometrie van het kadastrale perceel met, wanneer een of meer kadastrale percelen slechts voor een deel betrokken zijn bij een WOZ-object, gebruikmaking van de geometrie van het pand.

Het registreren van de geometrie van het WOZ-object zal pas later verplicht dan de invoering van de Basisregistratie WOZ, omdat deze geometrie nog niet verplicht voorkomt in de gemeentelijke WOZ-administraties zoals deze bestaan bij aanvang van de Basisregistratie WOZ en omdat een doelmatige afleiding van de geometrie van het WOZ-object pas mogelijk is, wanneer de geometrie van het kadastraal perceel en van het pand optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Voor WOZ-objecten waarvan de ondergrond verantwoord is in een sluimerend WOZ-object (er is een relatie met een sluimerend WOZ-object, SWO) wordt de geometrie niet voor het afzonderlijk WOZ-object vastgelegd, maar alleen voor het sluimerend WOZ-object.'

Dient WDO uitgebreid te worden met een meervoudige maaiveld geometrie of met de bovenaanzicht geometrie of met een geometrie conform de WOZ-definitie?

Ruud Kathmann

Maarten,

Bij WDO-geometrie denken we primair aan de overeenstemming met de WOZ-geometrie. WOZ-geometrie betekent immers: "waar mogelijk nemen we geometrie van gekoppeld kadastraal object over, maar soms voegen we daar iets aan toe, door de omtrek van meerdere kadastrale percelen te nemen (samenstel) of door een eigen grens in te tekenen (onderdeel van kadastraal perceel)".

Voor WDO betekent deze overeenkomst: "waar mogelijk nemen we de geometrie van het gekoppelde pand (of overig gebouwd object of wellicht object op de GBKN/BGT) over, maar soms voegen we daar iets aan toe, wanneer slechts een deel van een gekoppeld object van betekenis is of, wanneer het WOZ-deelobject wel ruimtelijk aanwijsbaar is, maar niet voorkomt in de BAG, BAG+ en BGT."

Meervoudige maaiveld geometrie van pand overnemen is niet nodig (pand is immers gekoppeld, dus wanneer ik die nodig heb, dan kan ik die altijd uit de koppeling vinden).
Enkelvoudige geometrie is voldoende en dat zal dus vaak de overgenomen bovenaanzicht geometrie uit de BAG zijn, maar soms ook maaiveldgeometrie, wanneer het een object betreft waarvoor alleen dit van betekenis is in de BGT.

De definitie van geometrie van WOZ-object stemt volgens mij overeen met de definitie van geometrie in de BAG, zodat het overnemen van BAG-geometrie geen probleem kan zijn.

Han Welmer

Volgens mij is de geometrie van een pand overnemen te restrictief. Een WDO kan ook gekoppeld zijn aan een standplaats of ligplaats or overig terrein. Deze hebben geometrie maar geen gerelateerd pand. Ik stel dus voor:

waar mogelijk nemen we de geometrie van het gerelateerde BAG/RSGB object (of wellicht object op de GBKN/BGT) over, maar soms voegen we daar iets aan toe .... In het geval van een BAG VerBlijfsObject of een RSGB Overig TerRein wordt danwel het attribuut puntgeometrie van het VBO of OTR object, dan wel het RSGB attribuut vlakgeometrie van het VBO of OTR object, dan wel (een uitsnede van) het attribuut vlakgeometrie van het (de) aan de VBO gerelateerde PaND(en).

Ruud Kathmann

Han,

Jij vat prima samen, wat inderdaad ook de bedoeling is van deze WDO-geometrie. Vaak overnemen (pand, standplaats, maar ook overige gebouwd object), soms ook zelf maken (het zwembad in de tuin).

We moeten zorgen dat we het in het Gegevenswoordenboek voldoende helder definiëren.