Straatnaam onterecht in bericht

6 reacties / 0 nieuw
John Rooijakkers
Straatnaam onterecht in bericht

Het element straatnaam is een optioneel element dat geen onderdeel uitmaakt van de kerngegevens. Indien de straatnaam niet wijzigt, hoort deze niet opgenomen te worden in een wijzigkennisgeving. In Scenario 1 stap 3 is de straat toch (en dus onterecht) opgenomen in het voorbeeld bericht. Deze situatie komt ook in andere scenario's voor. Naar onze mening moeten de betreffende voorbeeldberichten aangepast worden.

Annemiek Droogh

Straatnaam behoort inderdaad niet tot de kerngegevens. Het hoort niet te worden opgenomen in een wijzigkennisgeving waar de straatnaam niet wijzigt. Wij gaan de voorbeeldberichten aanpassen.

Thomas Janssen

Volgens de catalogus basisregistraties versie 1.6 behoort straatnaam (verkort) tot de gegevensgroep 'Aanduiding WOZ-object'. Als ik het document 'StUF 03.01: In Gebruik, versie 12' doorneem, dan vind ik in paragraaf 3.1.4 Gegevensgroepen: " Om dit soort problemen te voorkomen is het verstandig om in het sectormodel bij een entiteittype zogenaamde gegevensgroepen te definiëren. Zodra één gegeven uit een gegevensgroep wordt opgenomen in een kennisgeving- of een antwoordbericht zonder vraagbericht, worden ook de andere gegevens uit die groep in het bericht opgenomen. Bij persoon zouden bijvoorbeeld de geslachtsnaam, de voorvoegsels geslachtsnaam en de voorletters een gegevensgroep kunnen vormen. Bij adres zouden de gebruikelijke adresseringsgegevens een gegevensgroep kunnen vormen. In het XML-schema zijn gegevensgroepen eenvoudig te definiëren als een al dan niet optioneel element dat de gegevens uit de gegevensgroep als verplichte elementen bevat. StUF schrijft overigens niet voor dat gegevensgroepen op deze manier gedefinieerd worden. Er kan ook volstaan worden met het in het sectormodel definiëren van de gegevensgroep als een set elementen zonder dat dit in het schema wordt afgedwongen. " Als ik bovenstaande met elkaar combineer, dient straatnaam dan niet opgenomen te worden, ondanks dat het niet verplicht en niet gewijzigd is?

Maarten van den...

De StUF-specificatie biedt de mogelijkheid om in het sectormodel gegevensgroepen te definiëren. In het sectormodel WOZ is voor de aanduidingWOZObject geen gegevensgroep gedefinieerd zoals hier bedoeld in de StUF0301-standaard. Er is wel voor gekozen om aanduidingWOZObject op te nemen als een complexType en daarmee als een element met daarbinnen weer elementen binnen WOZObject. Het sectormodel WOZ streeft naar zo scherp mogelijke definities van de berichten. Dat binnen het kennisgevingsbericht voor de LV WOZ van een WOZ-object de straatnaam als enige is opgenomen met minOccurs="0" is geen vergissing, maar bewust. Ik kan me voorstellen dat de tekst in de standaard tot verwarring heeft geleid, maar hoop hiermee de verwarring uit de weg te hebben geruimd.

John Rooijakkers

Annemiek, Soortgelijke situatie komt ook voor in scenario 2 stap 3. Hier betreft het een "wijziging" terwijl de straatnaam niet gewijzigd is. Ik loop nu alle scenario's nog eens door, dus wellicht volgen er meer. Groeten, John.

John Rooijakkers

En ook in stap 4 van scenario 2: WOZ:voegMedeBelanghebbendeToeWOZ /WOZ:object /WOZ:aanduidingWOZobject /BG:gor.straatnaam Betreft: Vlietstraat